Українська біографістика = Biographistica Ukrainica | ub.nbuv.gov.ua

  АРХІВ (Всі випуски) /     Зміст випуска (2015, Вип. 12)Ukrainian Russian English

Глушан О. В.

С. В. Бородаєвський як організатор науки в еміграції: штрихи до інтелектуального профілю вченого

Рубрика: Біографічні та генеалогічні розвідки

Анотація: У статті досліджено зміст і форми науково-організаційної діяльності С. В. Бородаєвського (1870–1942) в еміграційний період його життя. Розкрито роль ученого в заснуванні та функціонуванні низки міжнародних та українських еміграційних наукових інституцій і товариств, а також внесок у налагодження співпраці між ними.

Ключові слова: С. В. Бородаєвський, науково-організаційна діяльність, українська міжвоєнна еміграція, наукові інституції, товариства, з’їзди, конгреси.Цитованість авторів публікації:

Бібліографічний опис для цитування:
Глушан О. В. С. В. Бородаєвський як організатор науки в еміграції: штрихи до інтелектуального профілю вченого / О. В. Глушан // Українська біографістика. - 2015. - Вип. 12. - С. 175-193. - Режим доступу: http://ub.nbuv.gov.ua/doc/ubi_2015_12_11


Бібліографія:

 • Бородаевский Сергей Васильевич [Текст] // Новый энциклопедический словарь / под общ. ред. К. К. Арсеньева ; изд. Ф. А. Брокгауз, И. А. Ефрон. – Т. 7 : Бобровников-Брачное право. – СПб., [1912]. – С. 622.
 • Бородаєвський Сергій [Текст] // Укр. Загальна Енциклоп. Книга Знання : в 3-х т. / під гол. ред. І. Раковського. – Т. 3 : С-Я. – Львів-Станіславів-Коломия : Рідна школа, [1931]. – С. 1314.
 • Бородаєвський Сергій Васильович [Текст] : короткий біобібліограф. покажчик / уклад. : В. М. Власенко, О. В. Глушан. – Суми, 2010. – 88 с.
 • Винар Б. Матеріяли до історії економічних дослідів на еміграції (1919–1964) [Текст] / Б. Винар ; Укр. іст. т-во. – Мюнхен, 1965. – 120 с.
 • Витанович І. Історія українського кооперативного руху / І. Витанович. – Нью-Йорк, 1964. – 624 с.
 • Віднянський С. В. Культурно-освітня і наукова діяльність української еміграції в Чехо-Словаччині : укр. вільний ун-т (1921–1945 рр.) [Текст] / С. В. Віднянський. – К., 1994. – 84 с.
 • Власенко В. М. Бородаєвський Сергій Васильович [Текст] / В. М. Власенко // ЕСУ. – Т. 3 : Біо-Бя. – К., 2004. – С. 358.
 • Власенко В. М. Корифей кооперативної справи (До 135-річчя від дня народження С. В. Бородаєвського) [Текст] / В. М. Власенко, В. В. Власенко // Сумський істор.-архівний журнал. – 2005. – Вип. І. – С. 11–22.
 • Економічна політика як причина миру та війни (Реферат проф. С. Бородаєвського) [Текст] // Укр. економіст. – 1928. – Ч. 1. – С. 138–141.
 • З життя Товариства українських економістів в ЧСР [Текст] // Укр. економіст. – 1928. – Ч. 1. – С. 135.
 • Іванис В. Стежками життя (Спогади) [Текст] / В. Іванис. – Кн. V : На чужині. – Новий Ульм, 1962. – 516 с.
 • ІР НБУВ, ф. І, од. зб. 26729.
 • Марочко В. І. Бородаєвський Сергій Васильович [Текст] / В. І. Марочко // ЕІУ / Редкол. : В. А. Смолій (гол.) та ін. – Т. 1 : А–В. – К. : Наук. думка, 2003. – С. 351.
 • Миронович Д. Проф. Сергій Бородаєвський [Текст] / Д. Миронович // Краківські вісті. – 1942. – 14 лютого. – Ч. 29 (476). – С. 3.
 • Наріжний С. Українська еміграція. Культурна праця української еміграції між двома світовими війнами [Текст] / С. Наріжний ; відповід. ред. О. Купчинський. – Ч. 1. – Репринт. вид. 1942 р. – Львів-Кент-Острог : Дослід.-видав. центр Наук. т-ва ім. Шевченка у Львові, 2008. – 374 с. + CCХХХІІ с. іл.
 • Палієнко М. Г. Архівні центри української еміграції (створення, функціонування, доля документальних колекцій) [Текст] / М. Г. Палієнко. – К. : Темпора, 2008. – 688 с., іл.
 • Технічні і економічні науки на ІІ Українському Науковому З’їзді в Празі [Текст] // Укр. інженер. – Подєбради, 1932. – Ч. 4. – С. 56-58.
 • Трощинський В. Український соціологічний інститут у Празі: організація і наукова праця (1924–1932 рр.) [Текст] / В. Трощинський // Укр. діаспора. – 1992. – Ч. 2. – С. 138–150.
 • Українська господарська академія в Ч.С.Р. Подєбради, 1922–1935 і Український технічно-господарський інститут. Подєбради-Регенсбург-Мюнхен, 1932–1972. – Т. ІІІ. – Нью-Йорк, 1972. – 278 с.
 • Український Науковий З’їзд у Празі 3-7 жовтня 1926 р. [Текст] : Звідомлення Президії Організаційної Комісії З’їзду. – Прага : Державна друкарня, 1928. – 75 с.
 • Храпливий Є. Сергій Бородаєвський і навчання кооперації в Українському Вільному Університеті [Текст] / Є. Храпливий // Наук. зб. Укр. Вільного Ун-ту. – Мюнхен, 1948. – Т. V. – С. 202–207.
 • ЦДАВО України, ф. 3793, оп. 1.
 • ЦДАВО України, ф. 3795, оп. 1.
 • ЦДАВО України, ф. 3831, оп. 1, спр. 36.
 • ЦДАВО України, ф. 3859, оп. 1, спр. 140.
 • ЦДАВО України, ф. 3883, оп. 1, спр. 28.
 • ЦДАВО України, ф. 3997, оп. 1, спр. 6.
 • ЦДАВО України, ф. 4009, оп. 1, спр. 3.
 • ЦДАВО України, ф. 4018, оп. 1, спр. 12.
 • ЦДАВО України, ф. 4465, оп. 1, спр. 416.
 • ЦДАГО України, ф. 269, оп. 1.