Українська біографістика = Biographistica Ukrainica | ub.nbuv.gov.ua

  АРХІВ (Всі випуски) /     Зміст випуска (2015, Вип. 12)Ukrainian Russian English

Ляшко С. М.

Постійна комісія УАН–ВУАН для складання біографічного словника діячів України: персонологічний вимір

Рубрика: Теоретичні і методичні проблеми біографічних досліджень

Анотація: У статті проаналізована в соціальному, культурологічному, політичному, наукознавчому та інших аспектах "колективна біографія" співробітників Постійної комісії для складання Біографічного словника діячів України, що діяла у складі УАН–ВУАН у 1919–1933 рр.

Ключові слова: біографія, колективна біографія, Українська академія наук.Цитованість авторів публікації:

Бібліографічний опис для цитування:
Ляшко С. М. Постійна комісія УАН–ВУАН для складання біографічного словника діячів України: персонологічний вимір / С. М. Ляшко // Українська біографістика. - 2015. - Вип. 12. - С. 42-81. - Режим доступу: http://ub.nbuv.gov.ua/doc/ubi_2015_12_5


Бібліографія:

 • Андрєєв В. Інтегральний напрям сучасної історіографії : інтелектуальна історія [Текст] / В. Андрєєв // Ейдос. Альманах теорії та історії історичної науки / гол. ред. В. Смолій, відпов. ред. І. Колесник. – К., 2005. – Вип. 1. – С. 17–22.
 • Андрєєв В. Історик "другого плану" в персональній ієрархії українського історичного співтовариства [Текст] / В. Андрєєв // Там само. – 2009. – № 4. – С. 296–297.
 • Багалій Д. І. Вибрані пр. [Текст] / Д. І. Багалій. – у 6 т. – Х. : ХГІ "НУА", 1999. – Т. 1. – 600 с.
 • Білокінь С. І. Із старого листування (Віктор Олександрович Романовський (1890–1971 рр.) [Текст] / С. І. Білокінь // Сіверщина в історії України. – 2011. – Вип. 4. – С. 95–120.
 • Варава Т. В. Словникові комісії УАН–ВУАН [Текст] / Т. В. Варава // Бібліотечний вісник. – К., 2000. – № 3. – С. 24–27.
 • Варава Т. В. Основні етапи діяльності "Постійної комісії для складання словника українських діячів науки, історії, мистецтва та громадського руху (1918–1933)" [Текст] / Т. В. Варава // Рукописна та книжкова спадщина України : археограф. дослідж. унікальних архів. та бібліот. фондів. – К., 2000. – Вип. 5. – С. 130–137.
 • Вересовська Т. В. Видавнича та бібліографічна діяльність Комісії для вивчення історії західно-руського та українського права (1918–1928) [Текст] / Т. В. Вересовська // Бібліотечний вісник. – К., 2000. – № 2. – С. 45–50.
 • Вересовська, Т. В. Видавнича та бібліографічна діяльність Комісії звичаєвого (народного) права Соціально-економічного відділу УАН–ВУАН (1918–1928 рр.) [Текст] / Т. В. Вересовська // Архівознавство. Археографія. Джерелознавство : міжвід. зб. наук. пр. – К., 2000. – Вип. 2. – с. 239–252.
 • Вербиленко, Г. Праці Постійної комісії історично-географічного словника Української землі ВУАН — джерело написання "Історії міст і сіл України" [Текст] / Г. Вербиленко // Історія України : маловідомі імена, події, факти. – 2010. – Вип. 36. – С. 386–396.
 • Верстюк В. Діячі Української Центральної Ради : біограф. довідник [Текст] / В. Верстюк, Т. Осташко. – К., 1998. – 253 с.
 • Видатні вчені національної Академії наук України: особові архівні фонди академіків і членів кореспондентів у Національній бібліотеці України імені В. І. Вернадського (1918–1998) [Текст] / гол. ред. кол. О. С. Онищенко : путівник. – К., 1998. – 306 с.
 • Винарчук Т. В. Структура національної еліти українців періоду визвольних змагань та державотворення [Текст] / Т. В. Винарчук // Наук. пр. іст. ф-ту Запоріз. держ. ун-ту : ХХІІІ темат. вип. "Політична еліта в історії України". – Запоріжжя : «Просвіта», 2008. – С. 116–126.
 • Володимир Іванович Вернадський: листування з українськими вченими [Текст] / редкол. : А. Г. Загородній, О. С. Оніщенко, В. А. Смолій та ін. ; уклад. О. С. Оніщенко, В. Ю. Афіані, Л. А. Дубровіна та ін. – К., 2012. – Кн. 2, ч. 1. – 741 с.
 • Гирич І. Б. М. Грушевський і М. П. Василенко (до історії творчих взаємин) [Текст] / І. Гирич // Укр. археограф. щорічник : нова серія. – Вип. 3/4 (Укр. археограф. зб. Т. 6/7). – К., 1999. – С. 344–355.
 • Гирич І. Формування модерної української нації : теорія і суспільні виклики (XIX – початок XX ст.) [Текст] / І. Гирич. – Тернопіль : Навчальна книга – Богдан, 2014. – 112 с.
 • Гнатюк О. Прощання з імперією. Українські дискусії про ідентичність [Текст] / О. Гнатюк. – К. : Критика, 2005. – 529 с.
 • Грушевський М. Иллюстрированная история Украини [Текст] / М. С. Грушевський ; сост. И. Брояк – К. : МПП "Левада", 1996. – 696 с.
 • Ефименко П. С. Потребность в биографическом словаре южнорусских деятелей и несколько слов о его программе [Текст] / П. С. Ефименко // Киев. старина. – 1886. – Т. 14. – С. 805–809.
 • Єкельчик С. Пробудження нації : до концепції історії Українського національного руху другої половини XIX ст. [Текст] / С. Єкельчик. – Мельбурн : Ун-т ім. Монаша : Від славістики, 1994. – 125 с.
 • Єфремов С. Лицар нездоланний [Текст] / С. Єфремов // Стебницький П. Я. Вибрані твори / упоряд. та вступ. ст. І. Старовойтенко. – К. : Темпора, 2009. – С. 560–565.
 • Іваницька С. Г. Українська ліберально-демократична партійна еліта: "Колективний портрет" (кінець ХІХ – початок ХХ століття) [Текст] / С. Г. Іваницька. – Запоріжжя : Просвіта, 2011. – С. 209–244.
 • Історія Академії наук України 1918–1923 : док. і мат. [Текст] / відпов. ред. П. С. Сохань. – К. : Наук. думка, 1993. – 379 с.
 • Історія Національної Академії наук України. 1924–1928 : док. і мат. [Текст] / відпов. ред. О. С. Онищенко. – К. : НБУВ., 1998. – 762 с.
 • Історія Національної Академії наук України. 1929–1933 : док. і мат. [Текст] / відпов. ред. П. С. Сохань. – К., 1998. – 542 с.
 • Історія Національної Академії наук України. 1934–1937 : док. і мат. [Текст] / відпов. ред. О. С. Онищенко. – К., 2003. – 829 с.
 • Касьянов Г. Українська інтелігенція 1920-х –30-х років: Соціальний портрет та історична доля [Текст] / Г. Касьянов. – К : "Глобус" ; "Вік" ; Едмонтон, 1992. – 175 с.
 • Колесник І. Українська історіографія: концептуальна історія [Текст] / І. І. Колесник. – К. : Ін-т історії України НАНУ, 2013. – 566 с.
 • Коляда І. А. Формування інтелігенції Наддніпрянської України в другій половині ХІХ – початку ХХ століття [Текст] / І. А. Коляда // Наддніпрянська Україна: історичні процеси, події, постаті. – Дніпропетровськ : ДНУ, 2009. – Вип. 7. – С. 225–234.
 • Лисяк-Рудницький І. Інтелектуальні початки нової України [Текст] / І. Лисяк-Рудницький // Лисяк-Рудницький І. Історичне есе : в 2 т. – К. : Основи, 1994. – Т. 1. – С. 173–191.
 • Лотоцький О. Українська колонія в Петербурзі [Текст] / О. Лотоцький // Хроніка 2000 : укр. культуролог. альманах. – К., 2003. – Вип. 55–56 : Санкт-Петербург і культура України. – С. 638–806.
 • Ляшко С. М. Біографічна довідкова справа в Україні (60-ті рр. XIX – 40-і рр. XX ст.) [Текст] / С. М. Ляшко. – Запоріжжя : Дике поле, 2006. – 85 с.
 • Ляшко С. М. З історії української біографічної довідкової справи: біографічні довідкові і довідкові видання 1920–1930-х рр., які не побачили світу [Текст] / С. М. Ляшко // Наук. праці НБУВ. – К., 2013. – Вип. 37. – С. 568–601.
 • Ляшко С. М. Керівничий Постійної комісії для складання біографічного словника діячів України М. М. Могилянський: досвід просопографічного дослідження [Текст] / С. М. Ляшко // Укр. біографістика : зб. наук. праць. – К., 2010. – Вип. 6. – С. 136–179.
 • Магочій П. Українське національне відродження. Нова аналітична структура [Текст] / П. Магочій // УІЖ. – 1991. – № 3. – C. 97–107.
 • Мойсеїв І. Національна еліта, її культурна й політична роль [Текст] / І. Мойсеїв // Розбудова держави. – 1996. – № 6. – С. 11–14.
 • Оглоблин О. Микола Василенко й Вадим Модзалевський [Текст] / О. Оглоблин // УІ. – 1966. – № 3–4. – С. 5–25.
 • Папакіна Т. Документальна спадщина комісій порайонованного дослідження історії України Всеукраїнської Академії наук (1924–1932) [Текст] / Т. Р. Папакіна // Наук. праці НБУВ. – К., 2001. – Вип. 7. – С. 232–240.
 • Папакіна Т. Комісія для дослідження історії Західної України Всеукраїнської Академії наук: наук.-бібліограф. доробок (1925–1933) [Текст] / Т. Р. Папакіна // Бібліотеч. вісник. – К., 2001. – № 3. – С. 35–39.
 • Перший піврік існування Української Академії наук у Київі та начерк її праць до кінця 1919 року [Текст]. – К., 1919. – С. 92–102.
 • Постійна комісія УАН–ВУН для складання Біографічного словника діячів України. 1918–1933 : Документи. Матеріали. Дослідження [Текст] / авт.-уклад. С. М. Ляшко. – К., 2003. – 687 с.
 • Стариков Г. М. Діяльність комісії із вивчення соціально-економічної історії України XVIII–XIX ст. (1929–1934 рр.) [Текст] / Г. М. Стариков // Сумська старовина. – Суми, 2009. – № 28–29. – С. 43–58.
 • Циганкова Е. Комісії дослідів з історії Близького Сходу ВУАН (1930–1933) [Текст] / Е. Циганкова // Східний світ. – 1998. – № 1–2. – С. 167–183.
 • Юркова О. Діяльність науково-дослідної кафри історії України М. С. Грушевського (1924–1930) [Текст] / О. Юркова. – К., 1999. – 433 с.