Українська біографістика = Biographistica Ukrainica | ub.nbuv.gov.ua

  АРХІВ (Всі випуски) /     Зміст випуска (2015, Вип. 12)Ukrainian Russian English

Петрикова В. Т.

Аксіологічний компонент біографічного читання в історії формування наукових комунікацій України

Рубрика: Теоретичні і методичні проблеми біографічних досліджень

Анотація: Розглянуто сучасні ознаки інформаційного суспільства, історію його формування за умов модернізації суспільства в його ціннісних орієнтирах. Предметно проаналізовано науковий простір України на межі ХІХ–ХХ століть і формування в ньому системного знання гуманітарного циклу за галузевими авторськими концепціями. Приділено увагу методологічним особливостям побудови концептуального знання у цей період.

Ключові слова: методологія аксіологізму, інформаційне суспільство, інформаційна революція, гуманітарне знання, історія національної науки, біографічна складова.Цитованість авторів публікації:

Бібліографічний опис для цитування:
Петрикова В. Т. Аксіологічний компонент біографічного читання в історії формування наукових комунікацій України / В. Т. Петрикова // Українська біографістика. - 2015. - Вип. 12. - С. 82-95. - Режим доступу: http://ub.nbuv.gov.ua/doc/ubi_2015_12_6


Бібліографія:

  • Вернадський В. І. [Із щоденникових записів В. І. Вернадського. 1919 рік. Про діяльність УАН] [Текст] / В. І. Вернадський // Історія Академії наук України. 1918–1923 : документи і матеріали. – К. : Наук. думка, 1993. – С. 191–194.
  • Грушевський М. Історія української літератури [Текст] / М. Грушевський. В 6-ти тт. – Т. 1. – К. : Либідь, 1993. – 390 с.
  • Іван Франко. Бібліографічна спадщина : зб. вибраних праць і матеріалів [Текст] / упоряд., передмова, коментарі та примітки М. А. Вальо ; наук. ред. М. Ф. Нечиталюк ; НАН України. ЛНБ ім. В. Стефаника. – Львів, 2008. – 730 с.
  • Єфремов С. Історія українського письменства [Текст] / С. Єфремов. – К. : Феміна, 1995. – 685 с.
  • Философия и методология науки : учеб. пособие [Текст]. – М. : Аспект Пресс,1996. – 551 с.
  • Франко І. Галицьке краєзнавство [Текст] / І. Франко // Франко І. Зібрання творів у 50 тт. – Т. 46, Кн. 2. Історичні праці (1891–1897). – К. : Наук. думка, 1986. – С. 116–150.
  • Франко І. Найновіші напрями в народознавстві [Текст] / І. Франко // Франко І. Твори в ХХ тт. – Т. ХІХ. Філософські, економічні та історичні статті. – К., 1956. – С. 148–150.
  • Шміт Ф. І. Мистецтво Русі-України [Текст] / І. Ф. Шміт. – Харків, 1919. – 95 с. – (Серія "Культурно-історична бібліотека" / за ред. проф. Д. І. Багалія).