Українська біографістика = Biographistica Ukrainica | ub.nbuv.gov.ua
Попик В. І. - Здобутки та перспективні завдання бібліотечної біографіки (2015)

  АРХІВ (Всі випуски) /     Зміст випуска (2015, Вип. 12)Ukrainian English

Попик В. І.

Здобутки та перспективні завдання бібліотечної біографіки

Рубрика: Теоретичні і методичні проблеми біографічних досліджень

Анотація: У статті розглянуті здобутки українських бібліотек у розвиткові біографічних досліджень і біографічно-інформаційної діяльності, зокрема, у підготовці біобібліографічних покажчиків, довідників по особових архівних фондах, формуванні електронних ресурсів біографічної інформації, збагаченні теоретичних і методичних засад біографістики як спеціальної історичної дисципліни та біобібліографії. Увага приділена завданням інтеграції зусиль бібліотек, наукових установ, навчальних закладів, видавництв та інформаційних корпорацій у створенні друкованих і електронних інформаційних ресурсів, які б широко розкривали історичний і сучасний креативний людський потенціал України.

Ключові слова: біографіка, біографістика, біобібліографія, біографічно-інформаційна діяльність, електронні ресурси біографічної інформації.Цитованість авторів публікації:
 • Попик В. І. (Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського)

Бібліографічний опис для цитування:
Попик В. І. Здобутки та перспективні завдання бібліотечної біографіки / В. І. Попик // Українська біографістика. - 2015. - Вип. 12. - С. 9-41. https://doi.org/10.15407/ub.12.009


Бібліографія:

 1. Б. Д. Грінченко. Документи і матеріали з фондів Інституту рукопису ЦНБ ім. В. І. Вернадського НАН України [Текст] : покажчик. – Вып. 1 : Віршовані твори / НАН України, Центральна наукова бібліотека ім. В. І. Вернадського, Ін-т укр. Археографії ; упор. Н. М. Зубкова. – К. – 1994. – 240 с. – (Науково-довідкові видання з історії України ; вип. 38).
 2. Бібліотекознавець Любов Борисівна Хавкіна: Харківський період діяльності (1888–1918) [Текст] : зб. матеріалів / Харк. держ. наук. б-ка ім. В. Г. Короленка ; уклад. : А. М. Перепеча, Н. І. Капустіна. – Х., 2004. – 128 с.
 3. Бугаєва О. В. Архівна спадщина Музичного товариства імені М. Д. Леонтовича [Текст] : [монографія] / Олена Бугаєва. – К. : НБУВ, 2011. – 387 с.
 4. Видатний український бібліотекознавець Б. О. Борович (1883–1938) [Текст] : зб. матеріалів / Харк. держ. наук. б-ка ім. В. Г. Короленка ; уклад. : А. О. Черевко, Т. Л. Кульшицька. – Х., 2005. – 90 с.
 5. Видатні вчені Національної академії наук України: особові арх. та рукоп. фонди академіків і членів-кореспондентів у Національній б-ці України ім. В. І. Вернадського (1918–1988) [Текст] : путівник / НБУВ ; уклад. : О. С. Боляк та ін., відп. ред. – акад. НАН України О. С. Онищенко. – К., 1998. – 307 с.
 6. Документальні матеріали М. С. Грушевського у фондах відділу рукописів ЦНБ ім. В. І. Вернадського АН УРСР [Текст] : каталог. – Вып. 16 / С. М. Кіржаєв. – К. : [б. в.], 1991. – 119 c. – (Науково-довідкові видання з історії України).
 7. Ківшар Т. І. Бібліотекознавча біографістика як розділ галузевої біографістики [Текст] / Т. І. Ківшар // Наук. праці Камянець-Подільського Нац. Ун-ту ім. І. Огієнка. – 2010. – Вип. 2. – С. 10–20. – (Сер. "Бібліотекознавство. Книгознавство").
 8. Ківшар Т. І. Бібліотечна біографіка в контексті становлення радянського бібліотекознавства в Україні: діяльність Іллі Вугмана (1890–1929 рр.) [Текст] / Т. І. Ківшар // Укр. біографістика : зб. наук. праць. – К. : НБУВ, 2012. – Вип. 9. – С. 25–64.
 9. Ківшар Т. І. Біобібліографія бібліотекознавства у сфері професійної комунікації [Текст] / Т. І. Ківшар // Місце і роль бібліотек у формуванні національного інформаційного простору : матер. міжнар. наук. конф. (Київ, 21–23 жовт. 2014 р.). – К. : НБУВ, 2014. – С. 355–359.
 10. Ківшар Т. І. Біографічна інформація про бібліотекарів на сайтах національних книгозбірень України [Текст] / Т. І. Ківшар // Адаптація завдань і функцій наукової бібліотеки до вимог розвитку цифрових інформаційних ресурсів : матер. міжнар. наук. конф. (Київ, 8–10 жовт. 2013 р.). – К. : НБУВ, 2013. – С. 205–209.
 11. Ківшар Т. І. Українська бібліотечна біографіка ХХ – поч. ХХІ ст.: етапи й тенденції розвитку [Текст] / Т. І. Ківшар // Укр. біографістика : зб. наук. праць. – К. : НБУВ, 2011. – Вип. 8. – С. 98–148.
 12. Книжкові джерела української біографістики у фондах Національної бібліотеки України ім. В. І. Вернадського : матеріали до бібліографії (середина ХІХ–ХХ ст.) [Текст] / НАН України, НБУВ, Ін-т біографічних досліджень ; авт.-уклад. Т. В. Куриленко, Н. І. Любовець, О. М. Яценко. – К., 2004. – 365 с. – (Джерела укр. біографістики ; вип. 1).
 13. Книжкові джерела української біографістики у фондах Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського : матеріали до бібліографії (2001–2003 рр.) [Текст] / Авт.-укладачі : Н. І. Мельник-Любовець, О. М. Яценко. – К., 2006. – 204 с. – (Джерела укр. біографістики ; вип. 2).
 14. Любовець Н. І. Мемуари як складова електронних ресурсів бібліотек України [Текст] / Н. І. Любовець // Адаптація завдань і функцій наукової бібліотеки до вимог розвитку цифрових інформаційних ресурсів : матер. міжнар. наук. конф. (Київ, 8–10 жовт. 2013 р.). – К. : НБУВ, 2013. – С. 211–214.
 15. Любовець Н. І. Мемуари як складова електронних ресурсів бібліотек: світовий досвід та перспективи створення вітчизняного електронного ресурсу "Українська мемуаристика" [Текст]. / Н. І. Любовець // Укр. біографістика : зб. наук. праць. – К. : НБУВ, 2013. – Вип. 10. – С. 417–430.
 16. Любовець Н. І. Спадщина Тараса Шевченка у вітчизняних бібліографічних джерелах: на матеріалах посібника "Українські персональні бібліографічні покажчики (1856–2013)" [Текст] / Н. І. Любовець, О. М. Яценко // Укр. біографістика : зб. наук. праць. – К. : НБУВ, 2014. – Вип. 11. – С. 272–283.
 17. Любовець Н. І. Українські мемуари в сучасному інформаційному просторі [Текст] / Н. І. Любовець // Наук. праці НБУВ. – К. : НБУВ, 2013. – Вип. 37. – С. 602–615.
 18. Ляшко С. М. Бібліотека як джерело вивчення історичної науки (на прикладі Постйної комісії для складання Біографічного словника діячів України. 1918–1933 [Текст] / С. М. Ляшко // Адаптація завдань і функцій наукової бібліотеки до вимог розвитку цифрових інформаційних ресурсів : матер. міжнар. наук. конф. (Київ, 8–10 жовт. 2013 р.). – К. : НБУВ, 2013. – С. 209–211.
 19. Ляшко С. М. Біографічна довідкова справа в Україні (60-ті рр. ХІХ- 40-і рр. ХХ ст.) [Текст] : нариси історії / С. М. Ляшко. – Запоріжжя : Дике поле, 2006. – 88 с.
 20. Марченко Н. П. Біобібліографічні ресурси на сайтах бібліотек для дітей і юнацтва України [Текст] / Н. П. Марченко // Місце і роль бібліотек у формуванні національного інформаційного простору : матер. міжнар. наук. конф. (Київ, 21–23 жовт. 2014 р.). – К. : НБУВ, 2014. – С. 365–367.
 21. Марченко Н. П. Засадничі принципи та тенденції формування вітчизняних електронних ресурсів, присвячених книзі для дітей і дитячому читанню [Текст] / Н. П. Марченко // Наук. пр. Держ. наук.-пед. б-ки України ім. В. О. Сухомлинського : зб. наук. пр. – Вінниця : Нілан-ЛТД, 2014. – Вип. 4. : Інтегрований галузевий інформаційний ресурс: стан, проблеми, перспективи створення та забезпечення доступу. – С. 367– 375.
 22. Марченко Н. П. Новітня Шевченкіана на сайтах провідних бібліотек України для дітей [Текст] / Н. П. Марченко // Укр. біографістика : зб. наук. праць. – К. : НБУВ, 2014. – Вип. 11. – С. 336–361
 23. Медицина в Україні. Видатні лікарі [Текст]. – Вип. 1–2, у 4-х кн. – К., 1997–2007.
 24. Модзалевський В. Л. Малоросійський родословник [Текст] / Укр. генеалогічне тов-во; НАН України; Ін-т рукопису НБУВ; Ін-т укр. археографії та джерелознавства ім. М. С. Грушевського ; Ін-т історії України / Г. В. Боряк, В. В. Томазов (ред. кол.), В. В. Томазов, C. В. Шурляков (упоряд.). – К. , СПб. : Изд. ВИРД, 1996–2004. – Т. 5, вип. 1–5.
 25. Муріна С. В. Місце біографіки у житті сучасної бібліотеки (з досвіду роботи районної бібліотеки № 157 м. Києва) [Текст] / С. В. Муріна // Адаптація завдань і функцій наукової бібліотеки до вимог розвитку цифрових інформаційних ресурсів : матер. міжнар. наук. конф. (Київ, 8–10 жовт. 2013 р.). – К. : НБУВ, 2013. – С. 223–225.
 26. Особові архівні фонди Інституту рукопису : [Текст] : путівник / НБУВ. Ін-т рукопису ; уклад. : О. С. Боляк та ін. ; відп. ред. – акад. НАН України О. С. Онищенко. – К., 2002. – 768 c.
 27. Попик В. И. Библиотеки как интеграторы электронных ресурсов историко-биографической информации [Текст] / В. И. Попик // Биб лиотековедение. – 2014. – № 1. – С. 42–46. doi: https://doi.org/10.25281/0869-608X-2014-0-1-42-46
 28. Попик В. И. Виртуальные библиотеки ХХI века и задачи создания Украинского национального биографического архива [Текст] / В. І. Попик // Библиотеки национальных академий наук: проблемы функционирования, тенденции развития. Научно-практич. и теоретич. сб. – Вып. 4. – К., 2006. – С. 26–36.
 29. Попик В. І. Здобутки й завдання українських бібліотек в інтеграції та поширенні ресурсів біографічної інформації [Текст] // Наук. праці НБУВ. – К. : НБУВ, 2013. – Вип. 37. – С. 547–567.
 30. Попик В. І. Електронні ресурси, присвячені Тарасові Шевченку, як відображення сучасного стану розвитку вітчизняного віртуального інформаційного простору [Текст] / В. І. Попик // Укр. біографістика : зб. наук. праць. – К. : НБУВ, 2014. – Вип. 11. – С. 257–271.
 31. Попик В. І. Ресурси довідкової біографічної інформації : історичний досвід формування, сучасний стан, проблеми та перспективи розвитку [Текст] / Володимир Попик. − К. : НБУВ, 2013. – 520 c.
 32. Попик В. І. Тенденції розвитку діяльності бібліотек у репрезентаціі пам´яті про видатних співвітчизників [Текст] / В. Попик // Політика пам’яті у культурному просторі : Національна та історична память : зб. наук. праць. – Вип. 8. – К. : Ін-т нац. пам´яті, 2013. – С. 52–60.
 33. Попик В. І. Biography – Біографіка – Біографістика – Біобібліографія: понятійний арсенал історико-біографічних досліджень [Текст] / В. І. Попик // Укр. іст. журнал. – 2015. – № 3. – С. 124–138.
 34. Професори Одеського (Новоросiйського) унiверситету : біограф. Словник, у 4 т. [Текст] / кол. автор ; вiдп. ред. : Сминтина В. А. ; ОНУ iмені I. I. Мечникова ; Наук. б-ка. – Одеса : Астропринт, 2005.
 35. Софія Богданівна Шоломова : до 70-річчя від дня народж. : біобібліогр. покажч. [Текст] / Держ. закл. "Харк. держ. наук. б-ка ім. В. Г. Короленка" ; уклад. В. О. Ярошик ; наук. ред. І. Я. Лосієвський. – Х., 2010. – 66 с. – (Сер. "Краєзнавці Слобожанщини").
 36. Тарас Григорович Шевченко : бібліографія видань творів, 1840–2014 [Текст] / НАН України, НБУВ ; голов. ред. О. С. Онищенко ; ред. : В. І. Попик, Л. В. Бєляєва, В. М. Горовий. – К., 2014. – 548 с. – До 200-річчя від дня народження Тараса Григоровича Шевченко (1814–2014).
 37. Українська журналістика в іменах [Текст] : матеріали до енциклопед. словника / М. М. Романюк, відп. ред. – Вип. 1–20. – Л. : Львів. наук. б-ка ім. В. Стефаника , 1994–2013.
 38. Яценко О. М. Місце біографічної інформації у діяльності наукової бібліотеки в сучасних умовах [Текст] / О. М. Яценко // Адаптація завдань і функцій наукової бібліотеки до вимог розвитку цифрових інформаційних ресурсів : матер. міжнар. наук. конф. (Київ, 8–10 жовт. 2013 р.). — К., 2013. — С. 220–223.
 39. Яценко О. М. Персональна бібліографія, біобібліографія: термінологічний аналіз [Текст] / О. М. Яценко // Бібліотеч. вісник. – 2014. – № 5. – С. 24–29.
 40. Яценко О. М. Українські персональні бібліографічні покажчики (1856–2013) / О. М. Яценко, Н. І. Любовець ; НАН України, Нац. б-ка України ім. В. І. Вернадського ; НАН України, Нац. б-ка України ім. В. І. Вернадського ; редкол. В. І. Попик (голова) [та ін.]. – К., 2015. – 469 с. – (Сер. "Джерела укр. біографістики" ; вип. 3).
 41. About Biography & Genealogy Master Index (BGMI) [Electronic resource] // Ancestry. – Access mode : http://search.ancestry.com/search/db.aspx?dbid=4394, free. – The name of the screen.
 42. American National Biography Online [Electronic resource]. – Access mode : http://www.anb.org/login.html?url=%2Farticles%2Fhome.html&ip=93.74.125.179&nocookie=0, free. – The name of the screen.
 43. Biographical Resources [Electronic resource] : Introduction to the Collections // The New York Public Library. – Access mode : http://legacy.www.nypl. org/research/chss/grd/resguides/biography/print.html, free. – The name of the screen.
 44. Biography Resource Center Database [Electronic resource] // Clobe Education Network Library. – Access mode : http://www.globeeducationnetwork. com/library/resources/articles/biographyresource-center, free. – The name of the screen.