Договір оферта


1. Загальні вимоги

1.1. Редакція приймає статті за адресою:

01601, МСП, Київ-33, вул. Володимирська, 62. Інститут біографічних досліджень НБУВ.

Контактний телефон: (044) 288-13-84

e-mail:ibd@nbuv.gov.ua

1.2. Видання здійснює такі публікації: наукові статті, археографічні дослідження, звіти про роботу фахових наукових зібрань, науково-інформаційні матеріали, рецензії, пошанування до ювілеїв, некрологи.

1.3. Мови видання — українська, англійська, польська, російська.

1.4. До редакції подається:

в обовязковому порядку рекомендація до друку відповідної наукової установи та дві рецензії науковців (одна з них — від доктора наук);


бланк рецензії


– відредагований текст статті у форматі редактора MS Word (розмір аркуша — А4; гарнітура — Times New Roman (CYR); кегль — 14; відстань між рядками — 1,5; поля: ліве — 2,5 см, праве — 1,5 см, верхнє — 2 см, нижнє — 2 см) та два примірники роздруку з неї;

– ілюстративний матеріал (фото, малюнки тощо), придатний для копіювання, який має супроводжуватися відповідною анотацією (легендою) із зазначенням джерела (друкована праця, архівна справа, музейна експозиція тощо) та його місця знаходження.

1.5. Підготовка до друку і публікація статей безкоштовні.

2. Обов’язкові складові наукової публікації

Відповідно до загальних вимог до наукової публікації (Постанова Президії ВАК України від 15.01.2003 р., 7-05/01) остання має містити такі обов’язкові елементи:

– постановка проблеми у загальному вигляді та її зв’язок із актуальними науковими чи практичними завданнями;

– аналіз останніх вітчизняних і зарубіжних досліджень, у яких розглядається дана проблема з наступним чітким означенням невирішених раніше частин загальної проблеми, котрим присвячується означена стаття;

– формулювання цілей статті (постановка завдання);

– виклад основного матеріалу дослідження з повним обґрунтуванням отриманих наукових результатів;

– висновки дослідження та перспективи подальших розвідок у даному напрямку;

– список літератури;

– анотація та резюме (українською, російською та англійською мовами);

– ключові слова (до семи).

3. Оформлення рукопису, обсяг, послідовність і розташування складових статті

3.1. Обсяг рукопису наукової статті: основний текст — не більше 12 сторінок, із урахуванням малюнків, таблиць і підписів до них, анотацій, резюме, списку літератури — до 18 сторінок; обсяг рецензій і повідомлень — до 5 сторінок.

Рукописи більшого обсягу приймаються до друку лише після попереднього узгодження з редколегією.

3.2. Послідовність друкування окремих складових наукової статті має бути такою:

–      УДК —  зліва над назвою статті;

–      прізвище, ім’я та по батькові автора (авторів) мовою статті (повністю), вчений ступінь і посада, назва установи, у якій виконано дослідження, назва міста;

–      повна поштова адреса (за міжнародним стандартом), телефон та e-mail для співпраці з авторами;

–      назва статті (повинна точно відображати зміст дослідження, бути короткою, в межах 9 повнозначних слів, містити більшість ключових слів);

–      анотація (стисла характеристика змісту статті), яка містить до 50 повнозначних слів та подається трьома мовами (див. п. 2.7);

–      ключові слова (не більше семи);

–      текст статті;

–       список джерел;

–       резюме (Abstract), яке містить назву статті, прізвище та ініціали автора (для англ. варіанта – прізвище та ім'я повністю), учений ступінь і посаду, назву установи, де виконане дослідження, текст резюме (виклад основних положень і висновків статті, одержані результати), ключові слова та подається трьома мовами (див. п. 2.7). Обсяг резюме, призначеного для опублікування у міжнародних базах реферативної наукової інформації, має обсяг до 250 слів (не більше 1500 знаків).

3.3. Стаття повинна бути підписана автором (або авторами).

3.4. Автор несе повну відповідальність за достовірність наданої інформації та правильність наведених у роботі відомостей (особові дані, написання назв тощо).

4. Мовне та технічне оформлення тексту

4.1. Автори несуть повну відповідальність за бездоганне мовне оформлення тексту відповідно до чинного Правопису, зокрема за дотримання сучасної української наукової термінології, написання прізвищ, власних назв тощо.

4.2. Часто повторювані у тексті словосполучення та назви доречно скоротити, надавши наприкінці статті перелік відповідних скорочень.

4.3. При першому згадуванні у тексті обов’язкове (за винятком побіжного перерахування авторів наукових праць у історіографічному огляді) наведення вичерпної інформації про особу (повне прізвище, ім’я, по батькові, роки народження та смерті).

4.4. Усі застарілі історичні, географічні, суспільно-політичні тощо назви обов’язково мають супроводжуватися вказівкою на їх сучасне написання.

4.5. Усі додаткові відомості оформлюються у вигляді виносок унизу сторінки чи у вигляді Додатків.

4.6. Посилання на джерела та літературу подаються у квадратних дужках цифрами, кожна з яких відповідає лише одній позиції в прикінцевому списку джерел і літератури. Інформація про конкретні сторінки чи аркуші подається через кому ([4, с. 4–7]), а перелік джерел — через крапку з комою чи коротке тире ([4; 8; 24], [6–12]).

5. Джерела та література

5.1. Прикінцевий список джерел і літератури має бути оформлений відповідно до вимог ДСТУ ГОСТ 7.1:2006 «Бібліографічний запис. Бібліографічний опис. Загальні вимоги та правила складання (ГОСТ 7.1-2003, IDT)» (Київ : Держстандарт України, 2007). Нині його можна оформити відповідно до вимог ВАК України автоматично.

Автоматичний оформлювач бібліографічного опису: http://vak.in.ua/

5.2. Список може містити тільки назви праць, на які посилається автор. Рекомендовані списки, переліки тощо можуть бути оформлені як Додаток (значні за обсягом) чи згадуватися в зносках як уточнення.

5.3. Назви праць у прикінцевому списку розташовуються за абеткою.

5.4. Блок REFERENCES наводиться після списку використаних джерел із метою активного включення публікацій в обіг наукової інформації та їх коректного індексування наукометричними системами. Задля цього поряд із повторенням позицій списку джерел, наведених латиницею, подається список кириличних джерел у транслітерованому вигляді. Цитати мають бути оформлені за міжнародними стандартами.

5.4.1. Транслітерація здійснюється залежно від мови оригіналу відповідно до Постанови кабінету Міністрів України № 55 від 27 січня 2010 р. «Про впорядкування транслітерації українського алфавіту латиницею» (для української мови) та вимог наказу ФМС Росії від 3 лютого 2010 р. № 26 (для російської мови).

5.4.2. Список джерел оформлюється відповідно до міжнародного стандарту АРА (Americаn Psychological Association Style).

6. Прикінцеві зауваги

6.1. Редколегія має право редагувати текст статей, погоджуючи остаточний варіант із автором.

6.2. Редколегія може відхиляти рукописи, якщо вони не відповідають вимогам чи проблематиці збірника, або переносити їх в інший випуск, узгодивши це з автором.

6.3. Рукописи статей, відхилені редакційною колегією, авторам не повертаються та не рецензуються.

Оформлення блоку REFERENCES

У блоці References усі використані джерела наводяться латиницею, тобто джерела, які в оригіналі мають латинську назву, подаються без змін, а кириличні транслітеруються.

Транслітерація здійснюється відповідно до Постанови Кабінету Міністрів України № 55 від 27 січня 2010 р. «Про впорядкування транслітерації українського алфавіту латиницею» (для української мови).

Транслітерацію можна виконати за допомогою автоматичних систем:

- українська  http://www.slovnyk.ua/services/translit.php (стандарт — паспортна транслітерація, КМУ 2010);

- російська  http://ru.translit.net/?account=zagranpasport (стандарт — загранпаспорт).

При оформленні блоку References не використовуються позначки бібліографічного опису за стандартом ВАК («//», «/», «–» , « ; », « : »). Окремі частини запису відділяються за допомогою крапки, коми, проміжку, круглих або квадратних дужок та курсиву.

Інформація щодо міжнародного стандарту АРА (Americаn Psychological Association Style) є на сайті НБУВ: http://nbuv.gov.ua/node/929

Також див.:  https://www.library.cornell.edu/research/citation/apa

Оформити цитування відповідно до стандарту АРА можна на сайті онлайнового автоматичного формування посилань:

http://www.citationmachine.net/apa/cite-a-book

http://www.bibme.org/apa/book-citation/manual

ВАЖЛИВО: в елементах опису можна використовувати лише прямі лапки (") та заборонено вживати будь-які кириличні знаки.

Структура бібліографічного посилання на кириличні джерела в References:

  •  ПІБ авторів (транслітеровані);
  •  рік видання;
  •  транслітерована назва публікації курсивом та переклад назви англійською мовою в квадратних дужках [ ];
  •  транслітерована назва джерела курсивом та її переклад в квадратних дужках, якщо існує офіційна назви англійською мовою [ ];
  • вихідні дані (повна назва місця видання — англійською мовою, назва видавництва — транслітерована);
  • зазначення мови [in Ukrainian] або [in Russian].

Зразки оформлення цитувань за стандартом АРА

      Стаття у часопису:

ПІБ автора, назва статті й журналу транслітеруються; назва статті наводиться в авторському перекладі англійською. Назва статті й журналу виділяються курсивом. У часопису, що має нумеровані томи й випуски, вказуються номер тому і номер випуску.

До прикладу:

Author, A. (2015). Nazva statti [Title of article]. Bibliotekoznavstvo. Dokumentoznavstvo. Informologiia, 4(1), 121–135. [in Ukrainian].

Author, A. (2015). Nazva statti [Title of article]. Bibliotechnyi visnyk, (5), 124–127. [in Ukrainian].

      Книга:

ПІБ автора, назва книги та назва видавництва транслітеруються. Вихідні дані — місце видання, том, частина, сторінки тощо — подаються у перекладі англійською мовою. Назва книги наводиться також в перекладі англійською.

До прикладу:

Author, A. (2015). Nazva knigi [Title of book]. Kyiv: Naukova dumka. [in Ukrainian].

Author, A. (2015). Nazva roboty [Subtitle]. In Nazva knigi [Title of book] (Vol. 10, pp. 33–44). Kyiv: Naukova dumka. [in Ukrainian].

      Дисертація, автореферат дисертації:

Назва дисертації перекладається. Обов’язково вказується: PhD dissertation, Extended abstract of PhD dissertation, Master’s thesis. Наводиться або правильний офіційний переклад назви установи, або транслітерація її назви.

ВАЖЛИВО: краще посилатися на повний текст дисертації, а не на автореферат.

Описи можна перевірити у каталогах дисертацій: http://diss.rsl.ru/ та http://search.proquest.com/.

До прикладу:

Author, A. (2015). Title of dissertation. PhD dissertation (Social Communication). Kharkiv State Academy of Culture, Kharkiv. [in Ukrainian].

Author, A. (2015). Title of dissertation. Extended abstract of PhD dissertation (Social Communication). Kharkiv State Academy of Culture, Kharkiv. [in Ukrainian].

      Тези доповідей, матеріали конференцій:

Тези доповідей — Abstracts of Papers.

Матеріали (труди) конференцій — Proceedings of the Conference Name.

Матеріали 3 міжнар. конференції / симпозіуму / з’їзду... — Proceedings of the 3rd International Conference / Symposium / Congress…

До прикладу:

Author, A. (2015). Nazva tez [Title of artikle]. Abstracts of Papers. Conference Name. Kyiv, June 1–3. 2015. (pp. 29–42). Kyiv: VNLU. [in Ukrainian].

Author, A. (2015). Nazva tez [Title of artikle]. In Title of book (якщо є): Proceedings of the Conference, Kyiv, June 1–3. 2015. (pp. 29–42). Kyiv: VNLU. [in Ukrainian].