Договір оферта


1. Загальні вимоги

1.1. Редакція наукового збірника «Українська біографістика» у своїй діяльності керується нормами законодавства України у сфері освіти, наукової діяльності та інтелектуальної власності.

1.2. Видання публікує наукові статті, археографічні дослідження, науково-інформаційні матеріали, рецензії тощо, які раніше ніде не друкувалися.

1.3. Мови публікацій — українська, англійська, польська.

1.4. До редакції подається:

– відредагований текст статті у форматі редактора MS Word (розмір аркуша — А4; гарнітура — Times New Roman (CYR); кегль — 14; відстань між рядками — 1,5; всі поля — по 2 см);

– ілюстративний матеріал (фото, малюнки тощо), придатний для копіювання, який має супроводжуватися відповідною анотацією (легендою) із зазначенням джерела (друкована праця, архівна справа, музейна експозиція тощо) та його місця знаходження.

1.5. Автор несе повну відповідальність за достовірність наданої інформації та правильність цитат і наведених у роботі відомостей (особові дані, назви, дати тощо).

1.6. Публікація статей безкоштовна.

1.7. Редакція приймає рукописи за адресою:

01601, МСП, Київ-33, вул. Володимирська, 62. Інститут біографічних досліджень НБУВ.

Контактний телефон: +38 044 288 1384

e-mail:ibd@nbuv.gov.ua

2. Обов’язкові складові частини наукової публікації

Наукова публікація має містити такі обов’язкові елементи:

– постановка проблеми у загальному вигляді та її зв’язок із актуальними науковими чи практичними завданнями;

– аналіз останніх вітчизняних і зарубіжних досліджень, у яких розглядається ця проблема з наступним чітким означенням невирішених раніше частин загальної проблеми, котрим присвячується означена стаття;

– формулювання цілей статті (постановка завдання);

– виклад основного матеріалу дослідження з повним обґрунтуванням отриманих наукових результатів;

– висновки дослідження та перспективи подальших розвідок у даному напрямку;

– анотацію, ключові слова, список літератури, References, резюме англійською мовою.

3. Оформлення рукопису, обсяг, послідовність і розташування складових частин статті

3.1. Обсяг рукопису наукової статті з урахуванням анотації, списків літератури, резюме, малюнків, таблиць і підписів до них — до 20 сторінок; обсяг рецензій і повідомлень — до 5 сторінок. Рукописи більшого обсягу приймаються до друку лише після попереднього узгодження з редколегією.

3.2. Послідовність друкування окремих складових частин наукової статті має бути такою:

– УДК — зліва над назвою статті;

– прізвище, ім’я та по батькові автора (авторів) мовою статті (повністю), науковий ступінь, вчене звання, посада, назва установи, у якій працює автор, ідентифікатор ORCID, e-mail та повна поштова адреса і телефон — справа над назвою статті;

– назва статті, яка точно відображає зміст дослідження і має бути короткою, в межах 9 повнозначних слів, — по центру сторінки;

– розширена структурована анотація мовою основного тексту з виокремленням таких елементів: мета роботи, методологія, наукова новизна, висновки (обсяг — 1800–2200 знаків з пробілами) (див. зразок нижче);


АНОТАЦІЯ (зразок)


– ключові слова (не більше семи);

– текст статті;

– список літератури;

– References;

– резюме англійською мовою (за бажанням — ще й польською), яке містить ім’я та прізвище автора, науковий ступінь, вчене звання, посаду, назву установи, де працює автор, назву статті, переклад розширеної структурованої анотації (обсягом 1800–2200 знаків з пробілами), ключові слова (див. зразок нижче). Якщо мова основного тексту не українська, то обов’язково подають резюме українською мовою.


РЕЗЮМЕ (зразок)


4. Мовне та технічне оформлення тексту

4.1. Автори відповідальні за мовне оформлення тексту, зокрема за дотримання сучасної української наукової термінології, написання прізвищ, власних назв тощо.

4.2. Застарілі назви (географічні, суспільно-політичні тощо) обов’язково супроводжують вказівкою на їх сучасне написання.

4.3. Додаткові відомості оформлюють у вигляді виносок унизу сторінки чи у вигляді додатків.

4.4. Посилання на список літератури подають у тексті в квадратних дужках цифрами. Номери сторінок чи аркушів вказують через кому ([4, с. 4–7]), а перелік праць — через крапку з комою чи коротке тире ([4; 8; 24], [6–12]).

5. Список літератури

5.1. Прикінцевий список літератури має містити лише назви праць, на які посилається автор, — як правило, наукових публікацій (статей, монографій) останніх 5–10 років, які розкривають розвиток новітньої наукової думки, у тому числі зарубіжної. Решту праць вказують у підрядкових примітках. Інші значні за обсягом списки та переліки можуть бути оформлені як додаток.

5.2. Посилання на архівні джерела та друковані видання, використані в якості джерел, а також на публікації літературних творів, мемуарів, щоденників, епістолярію подають в підрядкових примітках, а не в списку літератури та оформляють відповідно до вимог ДСТУ 8302:2015 «Інформація та документація. Бібліографічне посилання. Загальні вимоги та правила складання» (див. таблицю з прикладами).

5.3. Cписок складають за абеткою прізвищ авторів/назв праць.

5.4. Загальну кількість позицій у списку літератури рекомендується обмежувати двадцятьма, із них посилань на власні праці — однією-двома назвами.

5.5. Список літератури має бути оформлений відповідно до вимог ДСТУ 8302:2015 «Інформація та документація. Бібліографічне посилання. Загальні вимоги та правила складання» (див. таблицю з прикладами).

5.6. Обов’язково вказують, за наявності, цифрові ідентифікатори обєкта (DOI), присвоєні науковим статтям, збірникам, монографіям, на які дається посилання. Перевірити наявність ідентифікатора можна за допомогою сервісу Crossref https://apps.crossref.org/SimpleTextQuery (після введення у вікно назв джерел потрібно натиснути «Submit», а для наступної перевірки — «Reset»).

5.7. Після списку використаної літератури з такою самою нумерацією наводять блок REFERENCES, який оформлюють відповідно до міжнародного стандарту АРА (Americаn Psychological Association Style) (див. таблицю з прикладами).

Оформлення блоку REFERENCES

У блоці REFERENCES описи подають латиницею: наводять оригінальні назви праць, записані латинськими літерами (англійською, німецькою, польською та ін. мовами), а кириличні назви транслітерують та перекладають англійською мовою. Якщо в публікації наявний авторський варіант перекладу англійською мовою, то наводять саме його.

Транслітерацію можна виконати за допомогою автоматичних систем:

- українська  https://slovnyk.ua/translit.php (стандарт — паспортна транслітерація, КМУ 2010);

- російська  https://translit.net/ru/zagranpasport/ (стандарт — загранпаспорт).

Зверніть увагу: м’який знак і апостроф в українській мові та м’який і твердий знаки в російській мові латиницею не відтворюють.


Таблиця транслітерації


При оформленні блоку REFERENCES не використовують позначки бібліографічного опису за стандартом ВАК («//», «/», «–», « ; », « : »). Окремі частини запису відділяють за допомогою крапки, коми, круглих або квадратних дужок та курсиву.

У назвах періодичних і продовжуваних видань прийнято всі слова писати з великої літери, а в назвах книжок, розділів, статей з великої літери пишуть перше слово заголовка, перше слово підзаголовка та власні назви.

В елементах опису можна використовувати лише прямі лапки (") та заборонено вживати будь-які кириличні знаки.

У позначенні числового проміжку, зокрема між номерами сторінок, ставиться дефіс. У нумерації, наприклад, століть рекомендується вживати арабські цифри замість римських.

Курсивом подають лише назву джерела — книжки, періодичного чи продовжуваного видання, сайту тощо, а також номер тому чи випуску для часописів.

Наприкінці бібліографічного опису зазначають, за наявності, цифровий ідентифікатор об’єкта (DOI) та обов’язково вказують англійською мовою в квадратних дужках мову оригіналу видання: [In Ukrainian], [In English], [In Russian] тощо.

Загальна структура бібліографічного опису в REFERENCES

  • ПІБ авторів — транслітеровані або англійською мовою (чи іншими мовами латиницею);
  • рік видання (у круглих дужках);
  • транслітерована та англійською мовою назва публікації (джерела латиницею – мовою оригіналу);
  • транслітерована та англійською мовою назва джерела (джерела латиницею – мовою оригіналу);
  • вихідні дані: повна назва місця видання — англійською мовою, назва видавництва — транслітерована (для кириличних назв);
  • для періодичних і продовжуваних видань — номер тому, випуску, діапазон сторінок;
  • DOI;
  • мова публікації: [In Ukrainian], [In English] тощо.

Схеми описів кириличних джерел за стандартом АРА

Книжка

Автор. (Рік публікації). Назва книжки транслітерована та англійською мовою. Місто, Держава: Видавництво. [Мова].

Розділ книжки

Автор. (Рік публікації). Назва розділу транслітерована та англійською мовою. In Назва книжки транслітерована та англійською мовою (сторінки). Місто, Держава: Видавництво. [Мова].

Стаття в журналі, продовжуваному збірнику

Автор. (Рік публікації). Назва статті транслітерована та англійською мовою. Назва періодичного видання транслітерована або англійською мовою, № тому(№ випуску), сторінки. DOI [Мова].

Тези доповідей, матеріали конференцій

Автор. (Рік і місяць публікації). Назва тез транслітерована та англійською мовою. In Назва конференції транслітерована або англійською мовою. Proceedings of the Conference (сторінки). Місто, Держава: Видавництво. [Мова].

Електронний ресурс

Автор. (Дата публікації). Назва публікації транслітерована та англійською мовою. Назва джерела транслітерована або англійською мовою. Retrieved from адреса сайту [Мова].

 

Приклади оформлення підрядкових посилань, списку літератури і REFERENCES

Підрядкові посилання, список літератури

(за стандартом ДСТУ 8302:2015)

REFERENCES

(за стандартом АРА)

ОДНОТОМНЕ КНИЖКОВЕ ВИДАННЯ

Від одного до семи авторів

Попик В. Ресурси довідкової біографічної інформації: історичний досвід формування, сучасний стан, проблеми та перспективи розвитку : монографія / НАН України, Нац. б-ка України ім. В. І. Вернадського. Київ, 2013. 518 с.

Popyk, V. (2013). Resursy dovidkovoi biohrafichnoi informatsii: Istorychnyi dosvid formuvannia, suchasnyi stan, problemy ta perspektyvy rozvytku [Resources of regerences biographical information: Historical experience of formation, current status, problems and prospects]. Kyiv, Ukraine. [In Ukrainian].

Hägg T. The Art of Biography in Antiquity. Cambridge : Cambridge University Press, 2012. 498 p. https://doi.org/10.1017/CBO9781139061322

Hägg, T. (2012). The Art of Biography in Antiquity. Cambridge, UK: Cambridge University Press. https://doi.org/10.1017/
CBO9781139061322 [In English].

Вернік Ю. В., Котлярова Т. В., Любовець Н. І., Патик В. В., Філіппова Н. П., Яценко О. М. Книжкові джерела української біографістики у фондах Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського : матеріали до бібліографії (2004–2010) / НАН України, Нац. б-ка України ім. В. І. Вернадського ; редкол.: В. І. Попик (голова) [та ін.]. Київ, 2019. 404 с.

Vernik, Yu. V., & Kotliarova, T. V., Liubovets, N. I., Patyk, V. V., Filippova, N. P., & Yatsenko, O. M. (2019). Knyzhkovi dzherela ukrainskoi biohrafistyky u fondakh Natsionalnoi biblioteky Ukrainy imeni V. I. Vernadskoho: Materialy do bibliohrafii (2004-2010) [Book sources of Ukrainian biographical science in the funds of the V. I. Vernadskyi National Library of Ukraine: Materials for the bibliography (2004-2010)]. Kyiv, Ukraine. [In Ukrainian].

Від восьми авторів

Попик В. І., Вернік О. Л., Вернік Ю. В., Любовець Н. І., Ляшко С. М., Марченко Н. П., Міщук С. М., Муріна С. В., Яценко О. М. Вітчизняні ресурси біографічної та біобібліографічної інформації: проблеми формування й використання : кол. моногр. / НАН України, Нац. б-ка України ім. В. І. Вернадського. Київ, 2016. 272 с.

Popyk, V. I., Vernik, O. L., Vernik, Yu. V., Liubovets, N. I., Liashko, S. M., Marchenko, N. P., … Yatsenko, O. M. (2016). Vitchyzniani resursy biohrafichnoi ta biobibliohrafichnoi informatsii: problemy formuvannia y vykorystannia [National resources of the biographical and bio-bibliographic information: the problems of formation and usage]. Kyiv, Ukraine. [In Ukrainian].

Автор і редактор (упорядник, перекладач)

Петлюра Л. С. Народе мій, улюблений / підгот., перед. сл., упоряд., життєпис та комент. Т. І. Ківшар. Київ, 2009. 668 с.

Petliura, L. S. (2009). Narode mii, uliublenyi [My people, beloved people] (T. I. Kivshar, Comp. & Ed.). Kyiv, Ukraine. [In Ukrainian].

Томпсон П. Голос прошлого. Устная история / пер. с англ. М. Коробочкин, Е. Криштоф. М. : Весь мир, 2003. 367 с.

Tompson, P. (2003). Golos proshlogo. Ustnaia istoriia [The voice of the past. Oral history] (M. Korobochkin, & E. Krishtof, Trans.). Moscow, Russia: Ves mir. [In Russian].

 

Без автора, з редакторами

Australian political lives: chronicling political careers and administrative histories / eds.: Tracey Arklay, John Nethercote, John Wanna. Canberra : ANU E Press, 2006. 130 p. https://doi.org/10.22459/APL.10.2006

Arklay, T., Nethercote, J., & Wanna, J. (Eds.). (2006). Australian political lives: chronicling political careers and administrative histories. Canberra, Australia: ANU E Press. https://doi.org/10.22459/APL.10.2006 [In English].

 

Повторне видання

Kiefer B., Tyson C. Charlotte Huck’s children’s literature : A brief guide. 2nd ed. New York : McGraw-Hill, 2013. 416 p.

Kiefer, B., & Tyson, C. (2013). Charlotte Huck’s children’s literature: A brief guide (2nd ed.). New York, NY: McGraw-Hill. [In English].

 

БАГАТОТОМНЕ КНИЖКОВЕ ВИДАННЯ

Лисяк-Рудницький І. Історичні есе : в 2 т. / відп. ред. Френк Сисин, упоряд. Ярослав Грицак. Київ : Основи, 1994.

Lysiak-Rudnytskyi, I. (1994). Istorychni ese [Historical essays] (F. Sysyn, Ed., Ya. Hrytsak, Comp., Vols.°1-2). Kyiv, Ukraine: Osnovy. [In Ukrainian].

Окремий том багатотомного видання

Тинченко Я. Офіцерський корпус Армії Української Народної Республіки (1917–1921) : в 2 кн. Кн. 1. Київ : Темпора, 2007. 536 с.

Tynchenko, Ya. (2007). Ofitserskyi korpus Armii Ukrainskoi Narodnoi Respubliky (1917-1921) [Officer Corps of the Army of the Ukrainian People’s Republic] (Vol. 1). Kyiv, Ukraine: Tempora. [In Ukrainian].

Українка Леся. Повне академічне зібрання творів : у 14 т. Т. 11. Листи (1876–1896). Луцьк : Волин. нац. ун-т ім. Лесі Українки, 2021. 600 с.

Ukrainka, Lesia. (2021). Povne akademichne zibrannia tvoriv [Complete academic collection of works] (Vol. 11. Lysty [Letters] (1876-1896)). Lutsk, Ukraine: Volyn. nats. un-t im. Lesi Ukrainky. [In Ukrainian].

 

СТАТТЯ, РОЗДІЛ З КНИЖКИ АБО НЕПРОДОВЖУВАНОГО ЗБІРНИКА

Брюховецький В. Знедійснення дійсності, або Via Dolorosa навспак // Петров В. Розвідки. Т. 1 / упоряд., передм. та прим. В. Брюховецького. Київ : Темпора, 2013. С. 6–91.

Briukhovetskyi, V. (2013). Znediisnennia diisnosti, abo Via Dolorosa navspak [Nullification of reality, or Via Dolorosa in reverse]. In V. Petrov. Rozvidky [Investigations] (V. Briukhovetskyi, Comp., Vol. 1, pp. 6-91). Kyiv, Ukraine: Tempora. [In Ukrainian].

Renders H. The personal in the political biography // Theoretical discussions of biography: Approaches from history, microhistory, and life writing / eds.: Hans Renders, Binne de Haan. 2nd, rev. and augm. ed. Leiden : Brill, 2014. P. 216–221. https://doi.org/10.1163/9789004274709_018

Renders, H. (2014). The personal in the political biography. In H. Renders, & B. de Haan (Eds.). Theoretical discussions of biography: Approaches from history, microhistory, and life writing (2nd, rev. and augm. ed., pp. 216-221). Leiden, Netherlands: Brill. https://doi.org/
10.1163/9789004274709_018 [In English].

Мосолкин А. В. Биография // Российская историческая энциклопедия / гл. ред. А. О. Чубарьян. М., 2015. Т. 2. С. 596–597.

Mosolkin, A. V. (2015). Biografiia [Biography]. In A. O. Chubarian (Ed.). Rossiiskaia istoricheskaia entciklopediia [Russian historical encyclopedia] (Vol. 2., pp. 596-597). Moscow, Russia. [In Russian].

СТАТТЯ З ЖУРНАЛУ АБО ПРОДОВЖУВАНОГО ЗБІРНИКА

Бондар В. О., Величко О. Г., Козлова І. В. Олександрівськ. Рік 1917. Події Української національної революції на Запоріжжі (за документами Державного архіву Запорізької області) // Архіви України. 2017. № 2. С. 7–19.

Bondar, V. O., Velychko, O. H., & Kozlova, I. V. (2017). Oleksandrivsk. Rik 1917. Podii Ukrainskoi natsionalnoi revoliutsii na Zaporizhzhi (Za dokumentamy Derzhavnoho arkhivu Zaporizkoi oblasti) [Oleksandrivsk. The year 1917. Events of the Ukrainian National Revolution in Zaporizhzhia (According to the documents of the State archives of Zaporizhzhia region)]. Arkhivy Ukrainy, 2, 7-19. [In Ukrainian].

Letort D., Moulin J. Introduction to political biography in literature and cinema // Biography. 2018. Vol. 41, No. 3. P. 607–612. http://doi.org/10.1353/bio.2018.0061

Letort, D., & Moulin, J. (2018). Introduction to political biography in literature and cinema. Biography, 41(3), 607-612. http://doi.org/
10.1353/bio.2018.0061 [In English].

Вернік Ю. В. Організаційно-технічні особливості проведення Всеукраїнського бібліотечного «Біографічного рейтингу» // Українська біографістика = Biographistica Ukrainica. Київ, 2019. Вип. 17. С. 226–237. https://doi.org/10.15407/ub.17.226

 

Vernik, Yu. V. (2019). Orhanizatsiino-tekhnichni osoblyvosti provedennia Vseukrainskoho bibliotechnoho "Biohrafichnoho reitynhu" [Organizational and technical specifics of conducting the All-Ukrainian library "Biographical Rating"]. Ukrainska Biohrafistyka = Biographistica Ukrainica, 17, 226-237. https://doi.org/10.15407/ub.17.226 [In Ukrainian].

ТЕЗИ ДОПОВІДЕЙ, МАТЕРІАЛИ КОНФЕРЕНЦІЙ

Любовець Н. І. Мемуари як складова електронних ресурсів Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського // Actual aspects of development in the context of globalization : Abstracts of IX International Scientific and Practical Conference (23–24 March 2020). Florence, 2020. С. 240–244.

Liubovets, N. I. (2020, March). Memuary yak skladova elektronnykh resursiv Natsionalnoi biblioteky Ukrainy imeni V. I. Vernadskoho [Memoirs as a component of the electronic resources of the V. I. Vernadskyi National Library of Ukraine]. In Actual aspects of development in the context of globalization. Abstracts of 9th International Scientific and Practical Conference (pp. 240-244). Florence, Italy. [In Ukrainian].

Буряк Л. І. Сучасна жіноча біографіка: мистецтво презентації у контексті соціокультурних комунікацій // Бібліотека. Наука. Комунікація: 100-річчя Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського : матеріали Міжнар. наук. конф. (Київ, 6–8 листопада 2018 р.). Київ : НБУВ, 2018. С. 488–493.

Buriak, L. I. (2018, November). Suchasna zhinocha biohrafika: Mystetstvo prezentatsii u konteksti sotsiokulturnykh komunikatsii [Contemporary female biography: The art of presentation in the context of socio-cultural communication]. In Library. Science. Communication: 100th Anniversary of the VI. Vernadsky National Library of Ukraine. Proceedings of the International Scientific Conference (pp. 488-493). Kyiv, Ukraine: VNLU. [In Ukrainian].

ДИСЕРТАЦІЯ, АВТОРЕФЕРАТ ДИСЕРТАЦІЇ

Лашко М. В. Педагогічна і просвітницька діяльність Марії Грінченко (1863–1928) : дис. … канд. пед. наук : 13.00.01 / Київ. ун-т ім. Б. Грінченка. Київ, 2015. 307 с.

Lashko, M. V. (2015). Pedahohichna i prosvitnytska diialnist Marii Hrinchenko (1863-1928) [Maria Hrinchenkos pedagogical and enlightmental activity (1863-1928)] (PhD dissertation). Borys Grinchenko Kyiv University, Kyiv, Ukraine. [In Ukrainian].

Колесник О. В. «Полтавские епархиальные ведомости» як історичне джерело вивчення діяльності РПЦ (1863–1918 рр.) : автореф. дис. … канд. іст. наук : 07.00.06 / Черкас. нац. ун-т ім. Б. Хмельницького. Черкаси, 2010. 20 с.

Kolesnyk, O. V. (2010). "Poltavskie eparkhialnye vedomosti" yak istorychne dzherelo vyvchennia diialnosti RPTs (1863-1918 rr.) ["Poltava Dioceses Registers", history source development activity Russian Orthodox Church (1863-1918)] (Extended abstract of PhD dissertation). Cherkas. nats. un-t im. B. Khmelnytskoho, Cherkasy, Ukraine. [In Ukrainian].

Stahl W. S. Acts of identity: A political theory of biography : Ph.D. in Political Science dissertation / University of California. Los Angeles, 2018. 190 р.

Stahl, W. S. (2018). Acts of identity: A political theory of biography (PhD in Political Science dissertation). University of California, Los Angeles, CA. [In English].

 

Музичко О. Є. Процес інституціоналізації історичних досліджень на території Південної України (друга половина ХІХ – початок ХХ ст.) : дис. … д-ра іст. наук : 07.00.06 / Ін-т укр. археографії та джерелознавства ім. М. С. Грушевського НАН України. Київ, 2020. 580 с.

Muzychko, O. Ye. (2020). Protses instytutsionalizatsii istorychnykh doslidzhen na terytorii Pivdennoi Ukrainy (druha polovyna 19 – pochatok 20 st.) [The process of institutionalization of historical research in the territory of Southern Ukraine (the second half of the 19th – the beginning of the 20th centuries)] (Doctoral dissertation). M. S. Hrushevsky Institute of Ukrainian Archeography and Source Studies of the National Academy of Sciences of Ukraine, Kyiv, Ukraine. [In Ukrainian].

 

EЛЕКТРОННИЙ РЕСУРС

Безсмертний-Анзіміров А. Ольга Петлюра // День : Україна Incognita. 23.12.2015. URL: http://incognita.day.kiev.ua/olga-petlyura.html (дата звернення: 20.07.2017).

Bezsmertnyi-Anzimirov, A. (2015, December 23). Olha Petliura [Olga Petliura]. Den: Ukraina Incognita. Retrieved from http://incognita.day.kiev.ua/olga-petlyura.html [In Ukrainian].

Картаусова Н. В. Некролог как своеобразная форма литературного портрета // Ценности и смыслы. 2010. № 6 (9). С. 90–100. URL: https://cyberleninka.ru/article/n/nekrolog-kak-svoeobraznaya-forma-liter... (дата звернення: 21.02.2018).

Kartausova, N. V. (2010). Nekrolog kak svoeobraznaia forma literaturnogo portreta [Necrologue as a peculiar form of literary portrait]. Tcennosti i Smysly, 6(9), 90-100. Retrieved from https://cyberleninka.ru/
article/n/nekrolog-kak-svoeobraznaya-forma-literaturnogo-portreta [In Russian].

 

Малетич Н. Спосіб зацікавити сучасних підлітків минулим — зробити історичні постаті максимально близькими / розмовляла Мар’яна Хемій // Книгарня «Є». Інтерв’ю. 11.02.2021. URL: https://book-ye.com.ua/blog/
intervyu/natalka-maletych-sposib-zatsikavyty-suchasnykh-pidlitkiv-mynulym-zrobyty-istorychni-postati-maksymal/ (дата звернення: 28.04.2021).

Maletych, N. (2021, February 11). Sposib zatsikavyty suchasnykh pidlitkiv mynulym – zrobyty istorychni postati maksymalno blyzkymy [The way to interest today's teenagers in the past is to make historical figures as close as possible]. Interview by Mariana Khemii. Knyharnia "Ye". Interviu. Retrieved from https://book-ye.com.ua/blog/intervyu/natalka-maletych-sposib-zatsikavyty-suchasnykh-pidlitkiv-mynulym-zrobyty-istorychni-postati-maksymal/ [In Ukrainian].

 

Himka J.-P. A Man much missed: Remembering Ivan Lysiak-Rudnytsky // Krytyka. 2014. November. URL: https://krytyka.com/en/
articles/man-much-missed-remembering-ivan-lysiak-rudnytsky (date of access: 2019, July 8).

Himka, J.-P. (2014, November). A Man much missed: Remembering Ivan Lysiak-Rudnytsky. Krytyka. Retrieved from https://krytyka.com/en/
articles/man-much-missed-remembering-ivan-lysiak-rudnytsky [In English].

Ґлінянович К., Крупа П. Мапування творчости Віктора Петрова-Домонтовича: огляд конференції у Кракові // Україна модерна. 04.09.2019. URL: http://uamoderna.com/event/mapping-petrov-domontovych (дата звернення: 18.11.2019).

Glinianovych, K., & Krupa, P. (2019, September 4). Mapuvannia tvorchosty Viktora Petrova-Domontovycha: Ohliad konferentsii u Krakovi [Mapping the oeuvre of Viktor Petrov-Domontovych: Overview of the conference in Krakow]. Ukraina Moderna. Retrieved from http://uamoderna.com/event/mapping-petrov-domontovych [In Ukrainian].

СТАТТЯ В ГАЗЕТІ

Канадійські українці в Парижі // Український голос. 1929. Число 28. 10 липня. С. 11.

Kanadiiski ukraintsi v Paryzhi [Canadian Ukrainians in Paris]. (1929, July 10). Ukrainskyi Holos, 28, 11. [In Ukrainian].

Солонська Н. Г. Як корабель без цвяха: вихід першого номера журналу «Бібліотечний вісник» // Голос України. 1993. 2 вер. С. 8.

Solonska, N. H. (1993, September 2). Yak korabel bez tsviakha: Vykhid pershoho nomera zhurnalu "Bibliotechnyi Visnyk" [Like a ship without a nail: The release of the first issue of the "Bibliotechnyi Visnyk" magazine]. Holos Ukrainy, p. 8. [In Ukrainian].

Marchand Ph. Lost art of political biography : [SA2 Edition] // Toronto Star. 1993, Nov 13. P. J1.

Marchand, Ph. (1993, Nov 13). Lost art of political biography: [SA2 Edition]. Toronto Star, p. J1. [In English].

АРХІВНЕ ДЖЕРЕЛО

Матеріали Ради Народних комісарів Української Народної Республіки // ЦДАВО України (Центральний державний архів вищих органів влади та управління України) . Ф. 1061. Оп. 1. Спр. 8–12. Копія; Ф. 1063. Оп. 3. Спр. 1–3.

 

Діяльність історичної секції при ВУАН та зв’язаних з нею історичних установ Академії в 1929–1930 рр. // ІР НБУВ (Інститут рукопису Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського) . Ф. Х (Всеукраїнська Академія Наук). Спр. 1686. 30 арк.

 

[Праці П. К. Грімстед] // ЦДАВО України. Ф. 14. Оп. 7. Спр. 19. 284 арк.

 

Так наводять назву архіву в першому посиланні на нього, у повторному – лише абревіатурою.


Приклади оформлення підрядкових посилань, списку літератури і REFERENCESСловник окремих елементів опису