Договір оферта


1. Загальні вимоги

1.1. Редакція приймає статті за адресою:

01601, МСП, Київ-33, вул. Володимирська, 62. Інститут біографічних досліджень НБУВ.

Контактний телефон: (044) 288-13-84

e-mail:ibd@nbuv.gov.ua

1.2. Видання здійснює такі публікації: наукові статті, археографічні дослідження, науково-інформаційні матеріали, рецензії тощо.

1.3. Мови видання — українська, англійська, польська, російська.

1.4. До редакції подається:

– відредагований текст статті у форматі редактора MS Word (розмір аркуша — А4; гарнітура — Times New Roman (CYR); кегль — 14; відстань між рядками — 1,5; поля: ліве — 2,5 см, праве — 1,5 см, верхнє — 2 см, нижнє — 2 см) та один роздрукований примірник;

– ілюстративний матеріал (фото, малюнки тощо), придатний для копіювання, який має супроводжуватися відповідною анотацією (легендою) із зазначенням джерела (друкована праця, архівна справа, музейна експозиція тощо) та його місця знаходження;

рецензія на статтю від науковця (доктора наук). 


бланк рецензії


1.5. Підготовка до друку і публікація статей безкоштовні.

2. Обов’язкові складові наукової публікації

Відповідно до загальних вимог до наукової публікації (Постанова Президії ВАК України від 15.01.2003 р., 7-05/01) остання має містити такі обов’язкові елементи:

– постановка проблеми у загальному вигляді та її зв’язок із актуальними науковими чи практичними завданнями;

– аналіз останніх вітчизняних і зарубіжних досліджень, у яких розглядається дана проблема з наступним чітким означенням невирішених раніше частин загальної проблеми, котрим присвячується означена стаття;

– формулювання цілей статті (постановка завдання);

– виклад основного матеріалу дослідження з повним обґрунтуванням отриманих наукових результатів;

– висновки дослідження та перспективи подальших розвідок у даному напрямку;

– список літератури;

– анотація та резюме;

– ключові слова.

3. Оформлення рукопису, обсяг, послідовність і розташування складових статті

3.1. Обсяг рукопису наукової статті: основний текст — не більше 12 сторінок, із урахуванням малюнків, таблиць і підписів до них, анотацій, резюме, списку літератури — до 18 сторінок; обсяг рецензій і повідомлень — до 5 сторінок.

Рукописи більшого обсягу приймаються до друку лише після попереднього узгодження з редколегією.

3.2. Послідовність друкування окремих складових наукової статті має бути такою:

– УДК — зліва над назвою статті;

– прізвище, ім’я та по батькові автора (авторів) мовою статті (повністю), науковий ступінь і вчене звання, посада, назва установи, у якій виконане дослідження, ідентифікатор ORCID (якщо є), повна поштова адреса, телефон та E-mail для співпраці з авторами — справа над назвою статті;

– назва статті, яка точно відображає зміст дослідження і має бути короткою, в межах 9 повнозначних слів, — по центру сторінки;

– анотація (мовою основного тексту, обсяг — 500–600 знаків);

– ключові слова (не більше семи);

– текст статті;

– список джерел (мовою основного тексту) та References;

– резюме, Abstract (українською мовою, якщо мова статті не українська, та англійською; за бажанням — російською, польською), яке містить повне ім’я автора (для англійського варіанта — прізвище та ім’я), науковий ступінь і вчене звання, посаду, назву установи, де виконане дослідження, назву статті, текст з викладом основних положень і висновків, ключові слова. Обсяг резюме — 1800–2000 знаків.

3.3. Стаття повинна бути підписана автором (або авторами).

3.4. Автор несе повну відповідальність за достовірність наданої інформації та правильність наведених у роботі відомостей (особові дані, написання назв тощо).

4. Мовне та технічне оформлення тексту

4.1. Автори несуть повну відповідальність за бездоганне мовне оформлення тексту відповідно до чинного Правопису, зокрема за дотримання сучасної української наукової термінології, написання прізвищ, власних назв тощо.

4.2. Часто повторювані у тексті словосполучення та назви доречно скоротити, надавши наприкінці статті перелік відповідних скорочень.

4.3. При першому згадуванні у тексті обов’язкове (за винятком побіжного перерахування авторів наукових праць у історіографічному огляді) наведення вичерпної інформації про особу (повне прізвище, ім’я, по батькові, роки народження та смерті).

4.4. Усі застарілі історичні, географічні, суспільно-політичні тощо назви обов’язково мають супроводжуватися вказівкою на їх сучасне написання.

4.5. Усі додаткові відомості оформлюються у вигляді виносок унизу сторінки чи у вигляді Додатків.

4.6. Посилання на джерела та літературу подаються у квадратних дужках цифрами, кожна з яких відповідає лише одній позиції в прикінцевому списку джерел і літератури. Інформація про конкретні сторінки чи аркуші подається через кому ([4, с. 4–7]), а перелік джерел — через крапку з комою чи коротке тире ([4; 8; 24], [6–12]).

5. Джерела та література

5.1. Прикінцевий список джерел і літератури має бути оформлений відповідно до вимог ДСТУ ГОСТ 7.1:2006 «Бібліографічний запис. Бібліографічний опис. Загальні вимоги та правила складання (ГОСТ 7.1-2003, IDT)» (Київ : Держстандарт України, 2007). Нині його можна оформити відповідно до вимог ВАК України автоматично.

Автоматичний оформлювач бібліографічного опису: http://vak.in.ua/

5.2. Список може містити тільки назви праць, на які посилається автор. Рекомендовані списки, переліки тощо можуть бути оформлені як Додаток (значні за обсягом) чи згадуватися в зносках як уточнення.

5.3. Назви праць у прикінцевому списку розташовуються за абеткою.

5.4. Обов’язково вказуються цифрові ідентифікатори об’єкта (DOI), присвоєні науковим статтям, збірникам, монографіям, на які дається посилання.

5.5. Блок REFERENCES наводиться після списку використаних джерел із метою активного включення публікацій в обіг наукової інформації та їх коректного індексування наукометричними системами. Список джерел оформлюється відповідно до міжнародного стандарту АРА (Americаn Psychological Association Style).

6. Прикінцеві зауваги

6.1. Редколегія має право редагувати текст статей, погоджуючи остаточний варіант із автором.

6.2. Редколегія може відхиляти рукописи, якщо вони не відповідають вимогам чи проблематиці збірника, або переносити їх в інший випуск, узгодивши це з автором.

6.3. Рукописи статей, відхилені редакційною колегією, авторам не повертаються та не рецензуються.

Оформлення блоку REFERENCES

У блоці References усі використані джерела наводяться латиницею, тобто джерела, які в оригіналі мають латинську назву, подаються без змін, а кириличні транслітеруються.

Транслітерація здійснюється відповідно до Постанови Кабінету Міністрів України № 55 від 27 січня 2010 р. «Про впорядкування транслітерації українського алфавіту латиницею» (для української мови).

Транслітерацію можна виконати за допомогою автоматичних систем:

- українська  http://www.slovnyk.ua/services/translit.php (стандарт — паспортна транслітерація, КМУ 2010);

- російська  http://ru.translit.net/?account=zagranpasport (стандарт — загранпаспорт).

При оформленні блоку References не використовуються позначки бібліографічного опису за стандартом ВАК («//», «/», «–» , « ; », « : »). Окремі частини запису відділяються за допомогою крапки, коми, проміжку, круглих або квадратних дужок та курсиву.

Інформація щодо міжнародного стандарту АРА (Americаn Psychological Association Style) є на сайті НБУВ: http://nbuv.gov.ua/node/929

Також див.:  https://www.library.cornell.edu/research/citation/apa

Оформити цитування відповідно до стандарту АРА можна на сайті онлайнового автоматичного формування посилань:

http://www.citationmachine.net/apa/cite-a-book

http://www.bibme.org/apa/book-citation/manual

ВАЖЛИВО: в елементах опису можна використовувати лише прямі лапки (") та заборонено вживати будь-які кириличні знаки.

Загальна структура бібліографічного посилання на кириличні джерела в References:

  • ПІБ авторів — транслітеровані;
  • рік видання (у круглих дужках);
  • транслітерована назва публікації та її переклад англійською мовою [у квадратних дужках];
  • транслітерована назва джерела та її переклад англійською мовою [у квадратних дужках];
  • вихідні дані: повна назва місця видання — англійською мовою, назва видавництва — транслітерована;
  • зазначення мови: [In Ukrainian], [In Russian] тощо.

Правила оформлення цитувань за стандартом АРА

Книжка

Прізвище та ініціали автора (авторів) транслітеруються. Якщо кількість авторів є більшою за вісім осіб, то зазначаються перші шість авторів, далі перелік переривається крапками (…) і додається ім’я останнього автора. Рік видання вказується в дужках після прізвища та ініціалів автора. Назва книги подається у транслітерованому вигляді (курсивом) та в перекладі англійською мовою (наводиться в квадратних дужках). Зазначаються місце видання англійською мовою (із зазначенням міста й країни, для США — скороченої назви штату) і транслітерована назва видавництва. У квадратних дужках вказується мова.

До прикладу

Popyk, V. I. (2013). Resursy dovidkovoi biohrafichnoi informatsii: istorychnyi dosvid formuvannia, suchasnyi stan, problemy ta perspektyvy rozvytku [Resources of regerences biographical information, historical experience of formation, current status, problems and prospects]. Kyiv, Ukraine: VNLU. [In Ukrainian].

Розділ книжки

Прізвище та ініціали автора (авторів) транслітеруються. Рік зазначається в дужках після прізвища та ініціалів автора. Назва розділу транслітерується та перекладається. Назва книги, з якої взято розділ, транслітерується та перекладається. Подається місце видання англійською мовою (із зазначенням міста й країни, для США — скороченої назви штату) і транслітерована назва видавництва. Курсивом указується транслітерована назва книжки. Перекладені назви подаються в квадратних дужках. Після назви книги в дужках указується прізвище та ініціали редактора (редакторів), які транслітеруються, номер видання, номер тому, сторінки посилання. В квадратних дужках зазначається мова.

До прикладу

Lyubovets, N. I. (2016). Ukrainskyi memuarii v informatsiinomu prostori: dosvid ta perspektyvy [The Ukrainian memoirs in the information space: experience and perspectives]. In V. I. Popyk (Ed.). Vitchyzniani resursy biohrafichnoi ta biobibliohrafichnoi informatsii: problemy formuvannia y vykorystannia [Domestic resources of biographical and biobibliographic information: problems of formation and use] (pp. 199-221). Kyiv, Ukraine: VNLU. [In Ukrainian].

Стаття у часопису

Прізвище та ініціали автора (авторів) транслітерується. Рік публікації зазначається в дужках після прізвища та ініціалів автора. Назва статті транслітерується і подається англійською мовою в квадратних дужках. Назва журналу наводиться  (за наявності) в англомовному варіанті або транслітерується. Транслітерована назва журналу виділяється курсивом. Для часописів, що мають нумеровані томи й випуски, вказуються номер тому й номер випуску, номер тому виділяється курсивом. Слова «том» та «випуск» не зазначаються. Вказується (за наявності) цифровий ідентифікатор (DOI). В квадратних дужках зазначається мова.

До прикладу

Marchenko, N. (2011). "Biografiia dytynstva" v naukovomu poli biohrafiky ta koli dytiachoho chytannia ["Bibliography of childhood" in the scientific field of biography and the colony of children's reading]. In Bibliotechnyi Visnyk, 6, 28-34. [In Ukrainian].

Дисертація, автореферат дисертації

Назва дисертації або автореферата транслітерується (записується курсивом) та перекладається (подається в квадратних дужках). Обов’язково вказується: Doctoral dissertation (дисертація на здобуття ступеня докора наук), PhD dissertation (дисертація на здобуття ступеня доктора філософії та кандидата наук), Extended abstract of PhD dissertation (автореферат дисертації на здобуття ступеня доктора філософії або кандидата наук) або Masters thesis (магістерська дисертація) тощо. Рік указується в дужках після прізвища та ініціалів автора. Надається транслітерована назва установи, в якій було захищено дисертацію, або її офіційний переклад (останній варіант є бажаним).

Описи можна перевірити у каталогах дисертацій: http://diss.rsl.ru/ та http://search.proquest.com/.

До прикладу

Kolesnyk, O. V. (2010). "Poltavskie eparkhialnye vedomosti" yak istorychne dzherelo vyvchennia diialnosti RPTs (1863-1918 rr.) ["Poltava Dioceses Registers" as a historical source for studying the activities of the Russian Orthodox Church (1863-1918)] (Extended abstract of PhD dissertation). Cherkas. nats. un-t im. B. Khmelnytskoho, Cherkasy, Ukraine. [In Ukrainian].

Тези доповідей, матеріали конференцій

Назва доповіді транслітерується та перекладається (переклад наводиться в квадратних дужках). Вказується (курсивом), де надруковано доповідь, а саме: Тези доповідей — Abstracts of Papers, Матеріали (труди) конференції (симпозіуму, з’їзду тощо) — Proceedings of the Conference (Simposium, Congress etc). В дужках подаються сторінки публікації. Вказується місце видання англійською мовою та транслітерована назва видавництва. Дата заходу (рік і місяць) подається в дужках після прізвища та ініціалів автора. В квадратних дужках указується мова публікації.

До прикладу

Buryak, L. (2018, November). Suchasna zhinocha biohrafika: mystetstvo prezentatsii u konteksti sotsiokulturnykh komunikatsii [Contemporary Female Biography: The Art of Presentation in the Context of Socio-Cultural Communication]. In Library. Science. Communication: 100th Anniversary of the VI. Vernadsky National Library of Ukraine: Proceedings of the International Scientific Conference (pp. 488-493). V. I. Vernadsky National Library of Ukraine. Kyiv, Ukraine. [In Ukrainian].