Договір оферта


1. Загальні вимоги

1.1. Редакція наукового збірника «Українська біографістика» у своїй діяльності керується нормами законодавства України у сфері освіти, наукової діяльності та інтелектуальної власності.

1.2. Видання публікує наукові статті, археографічні дослідження, науково-інформаційні матеріали, рецензії тощо, які раніше ніде не друкувалися.

1.3. Мови публікацій — українська, англійська, польська.

1.4. До редакції подається:

– відредагований текст статті у форматі редактора MS Word (розмір аркуша — А4; гарнітура — Times New Roman (CYR); кегль — 14; відстань між рядками — 1,5; всі поля — по 2 см);

– ілюстративний матеріал (фото, малюнки тощо), придатний для копіювання, який має супроводжуватися відповідною анотацією (легендою) із зазначенням джерела (друкована праця, архівна справа, музейна експозиція тощо) та його місця знаходження.

1.5. Автор несе повну відповідальність за достовірність наданої інформації та правильність цитат і наведених у роботі відомостей (особові дані, назви, дати тощо).

1.6. Публікація статей безкоштовна.

1.7. Редакція приймає рукописи за адресою:

01601, МСП, Київ-33, вул. Володимирська, 62. Інститут біографічних досліджень НБУВ.

Контактний телефон: +38 044 288 1384

e-mail:ibd@nbuv.gov.ua

2. Обов’язкові складові частини наукової публікації

Наукова публікація має містити такі обов’язкові елементи:

– постановка проблеми у загальному вигляді та її зв’язок із актуальними науковими чи практичними завданнями;

– аналіз останніх вітчизняних і зарубіжних досліджень, у яких розглядається ця проблема з наступним чітким означенням невирішених раніше частин загальної проблеми, котрим присвячується означена стаття;

– формулювання цілей статті (постановка завдання);

– виклад основного матеріалу дослідження з повним обґрунтуванням отриманих наукових результатів;

– висновки дослідження та перспективи подальших розвідок у даному напрямку;

– анотацію, ключові слова, список літератури, References, резюме англійською мовою.

3. Оформлення рукопису, обсяг, послідовність і розташування складових частин статті

3.1. Обсяг рукопису наукової статті з урахуванням анотації, списків літератури, резюме, малюнків, таблиць і підписів до них — до 20 сторінок; обсяг рецензій і повідомлень — до 5 сторінок. Рукописи більшого обсягу приймаються до друку лише після попереднього узгодження з редколегією.

3.2. Послідовність друкування окремих складових частин наукової статті має бути такою:

– УДК — зліва над назвою статті;

– прізвище, ім’я та по батькові автора (авторів) мовою статті (повністю), науковий ступінь, вчене звання, посада, назва установи, у якій працює автор, ідентифікатор ORCID, e-mail та повна поштова адреса і телефон — справа над назвою статті;

– назва статті, яка точно відображає зміст дослідження і має бути короткою, в межах 9 повнозначних слів, — по центру сторінки;

– розширена структурована анотація мовою основного тексту з виокремленням таких елементів: мета роботи, методологія, наукова новизна, висновки (обсяг — 1800–2200 знаків з пробілами) (див. зразок нижче);


АНОТАЦІЯ (зразок)


– ключові слова (не більше семи);

– текст статті;

– список літератури;

– References;

– резюме англійською мовою (за бажанням — ще й польською), яке містить ім’я та прізвище автора, науковий ступінь, вчене звання, посаду, назву установи, де працює автор, назву статті, переклад розширеної структурованої анотації (обсягом 1800–2200 знаків з пробілами), ключові слова (див. зразок нижче). Якщо мова основного тексту не українська, то обов’язково подають резюме українською мовою.


РЕЗЮМЕ (зразок)


4. Мовне та технічне оформлення тексту

4.1. Автори відповідальні за мовне оформлення тексту, зокрема за дотримання сучасної української наукової термінології, написання прізвищ, власних назв тощо.

4.2. Застарілі назви (географічні, суспільно-політичні тощо) обов’язково супроводжують вказівкою на їх сучасне написання.

4.3. Додаткові відомості оформлюють у вигляді виносок унизу сторінки чи у вигляді додатків.

4.4. Посилання на список літератури подають у тексті в квадратних дужках цифрами. Номери сторінок чи аркушів вказують через кому ([4, с. 4–7]), а перелік праць — через крапку з комою чи коротке тире ([4; 8; 24], [6–12]).

5. Список літератури

5.1. Прикінцевий список літератури має містити лише назви праць, на які посилається автор, — як правило, наукових публікацій (статей, монографій) останніх 5–10 років, які розкривають розвиток новітньої наукової думки, у тому числі зарубіжної. Решту праць вказують у підрядкових примітках. Інші значні за обсягом списки та переліки можуть бути оформлені як додаток.

5.2. Посилання на архівні джерела та друковані видання, використані в якості джерел, а також на публікації літературних творів, мемуарів, щоденників, епістолярію подаються в підрядкових примітках, а не в списку літератури.

5.3. Cписок складають за абеткою прізвищ авторів/назв праць.

5.4. Загальну кількість позицій у списку літератури рекомендується обмежувати двадцятьма, із них посилань на власні праці — однією-двома назвами.

5.5. Список літератури має бути оформлений відповідно до вимог ДСТУ ГОСТ 7.1:2006 «Бібліографічний запис. Бібліографічний опис. Загальні вимоги та правила складання (ГОСТ 7.1-2003, IDT)» (Київ : Держстандарт України, 2007).

5.6. Обов’язково вказують, за наявності, цифрові ідентифікатори обєкта (DOI), присвоєні науковим статтям, збірникам, монографіям, на які дається посилання. Перевірити наявність ідентифікатора можна за допомогою сервісу Crossref https://apps.crossref.org/SimpleTextQuery (після введення у вікно назв джерел потрібно натиснути «Submit», а для наступної перевірки — «Reset»).

5.7. Після списку використаної літератури з такою самою нумерацією наводять блок REFERENCES, який оформлюють відповідно до міжнародного стандарту АРА (Americаn Psychological Association Style).

Оформлення блоку REFERENCES

У блоці REFERENCES описи подають латиницею: наводять оригінальні назви праць, записані латинськими літерами (англійською, німецькою, польською та ін. мовами), а кириличні назви транслітерують. Якщо в публікації наявний авторський варіант назви англійською мовою, то наводять саме його, а не транслітерацію.

Транслітерацію можна виконати за допомогою автоматичних систем:

- українська  https://slovnyk.ua/translit.php (стандарт — паспортна транслітерація, КМУ 2010);

- російська  https://translit.net/ru/zagranpasport/ (стандарт — загранпаспорт).

Зверніть увагу: м’який знак і апостроф в українській мові та м’який і твердий знаки в російській мові латиницею не відтворюють.


Таблиця транслітерації


При оформленні блоку REFERENCES не використовують позначки бібліографічного опису за стандартом ВАК («//», «/», «–», « ; », « : »). Окремі частини запису відділяють за допомогою крапки, коми, круглих або квадратних дужок та курсиву.

У назвах періодичних і продовжуваних видань прийнято всі слова писати з великої літери, а в назвах книжок, розділів, статей з великої літери пишуть перше слово заголовка, перше слово підзаголовка та власні назви.

В елементах опису можна використовувати лише прямі лапки (") та заборонено вживати будь-які кириличні знаки.

У позначенні числового проміжку, зокрема між номерами сторінок, ставиться дефіс. У нумерації, наприклад, століть рекомендується вживати арабські цифри замість римських.

Курсивом подають лише назву джерела — книжки, періодичного чи продовжуваного видання, сайту тощо, а також номер тому чи випуску для часописів.

Наприкінці бібліографічного опису зазначають, за наявності, цифровий ідентифікатор об’єкта (DOI) та обов’язково вказують англійською мовою в квадратних дужках мову оригіналу видання: [In Ukrainian], [In English], [In Russian] тощо.

Загальна структура бібліографічного опису в REFERENCES

  • ПІБ авторів — транслітеровані або англійською мовою;
  • рік видання (у круглих дужках);
  • транслітерована або англійською мовою назва публікації;
  • транслітерована або англійською мовою назва джерела;
  • вихідні дані: повна назва місця видання — англійською мовою, назва видавництва — транслітерована;
  • для періодичних і продовжуваних видань — номер тому, випуску, діапазон сторінок;
  • DOI;
  • мова публікації: [In Ukrainian], [In Russian] тощо.

Схеми описів за стандартом АРА

Книжка

Автор. (Рік публікації). Назва книжки транслітерована або англійською мовою. Місто, Держава: Видавництво. [Мова].

Розділ книжки

Автор. (Рік публікації). Назва розділу транслітерована або англійською мовою. In Назва книжки транслітерована або англійською мовою (сторінки). Місто, Держава: Видавництво. [Мова].

Стаття в журналі, продовжуваному збірнику

Автор. (Рік публікації). Назва статті транслітерована або англійською мовою. Назва періодичного видання транслітерована або англійською мовою, № тому(№ випуску), сторінки. DOI [Мова].

Тези доповідей, матеріали конференцій

Автор. (Рік і місяць публікації). Назва тез транслітерована або англійською мовою. In Назва конференції транслітерована або англійською мовою. Proceedings of the Conference (сторінки). Місто, Держава: Видавництво. [Мова].

Електронний ресурс

Автор. (Дата публікації). Назва публікації транслітерована або англійською мовою. Назва джерела транслітерована або англійською мовою. Retrieved from адреса сайту [Мова].

Приклади оформлення References 

Список літератури
(за стандартом ДСТУ ГОСТ 7.1:2006)

REFERENCES
(за стандартом АРА)

ОДНОТОМНЕ КНИЖКОВЕ ВИДАННЯ

Один автор

Попик В. Ресурси довідкової біографічної інформації: історичний досвід формування, сучасний стан, проблеми та перспективи розвитку : монографія / Володимир Попик ; Нац. акад. наук України, Нац. б-ка України ім. В. І. Вернадського. – Київ, 2013. – 518 с.

Popyk, V. (2013). Resources of regerences biographical information, historical experience of formation, current status, problems and prospects. Kyiv, Ukraine. [In Ukrainian].

Hägg T. The Art of Biography in Antiquity / Tomas Hägg. – Cambridge : Cambridge University Press, 2012. – 498 p. https://doi.org/10.1017/CBO9781139061322

Hägg, T. (2012) The Art of Biography in Antiquity. Cambridge, UK: Cambridge University Press. https://doi.org/10.1017/
CBO9781139061322 [In English].

Два чи три автори

Бажан О. Г. Опозиція в Україні (друга половина 50-х – 80-ті рр. XX ст.) / О. Г. Бажан, Ю. З. Данилюк ; НАН України, Інститут історії України. – Київ : Рідний край, 2000. – 616 с.

Bazhan, O. H., & Danyliuk, Yu. Z. (2000). Opozytsiia v Ukraini (druha polovyna 50-kh – 80-ti rr. 20 st.). Kyiv, Ukraine: Ridnyi krai. [In Ukrainian].

Від чотирьох до семи авторів

Книжкові джерела української біографістики у фондах Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського : матеріали до бібліографії (2004–2010) / Ю. В. Вернік, Т. В. Котлярова, Н. І. Любовець, В. В. Патик, Н. П. Філіппова, О. М. Яценко ; НАН України, Нац. б-ка України ім. В. І. Вернадського ; редкол.: В. І. Попик (голова) [та ін.]. – Київ, 2019. – 404 с.

Vernik, Yu. V., & Kotliarova, T. V., Liubovets, N. I., Patyk, V. V., Filippova, N. P., & Yatsenko, O. M. (2019). Knyzhkovi dzherela ukrainskoi biohrafistyky u fondakh Natsionalnoi biblioteky Ukrainy imeni V. I. Vernadskoho : materialy do bibliohrafii (2004-2010). Kyiv, Ukraine. [In Ukrainian].

Від восьми авторів

Вітчизняні ресурси біографічної та біобібліографічної інформації: проблеми формування й використання : колективна монографія / В. І. Попик (кер. авт. колективу), О. Л. Вернік, Ю. В. Вернік, Н. І. Любовець, С. М. Ляшко, Н. П. Марченко, С. М. Міщук, С. В. Муріна, О. М. Яценко ; НАН України, Нац. б-ка України ім. В. І. Вернадського. – Київ, 2016. – 272 с.

АБО

Вітчизняні ресурси біографічної та біобібліографічної інформації: проблеми формування й використання : колективна монографія / В. І. Попик (кер. авт. колективу) [та ін.] ; НАН України, Нац. б-ка України ім. В. І. Вернадського. – Київ, 2016. – 272 с.

Popyk, V. I., Vernik, O. L., Vernik, Yu. V., Lyubovets, N. I., Lyashko, S. M., Marchenko, N. P., … Yatsenko, O. M. (2016). National resources of the biographical and bio-bibliographic information: the problems of formation and usage. Kyiv, Ukraine. [In Ukrainian].

Автор і редактор/упорядник, перекладач

Петлюра Л. С. Народе мій, улюблений / Л. С. Петлюра ; підгот., перед. сл., упоряд., життєпис та комент. Т. І. Ківшар. – Київ : НБУВ, 2009. – 668 с.

Petliura, L. S. (2009). Narode mii, uliublenyi (T. I. Kivshar, Comp. & Ed.). Kyiv, Ukraine: VNLU. [In Ukrainian].

Томпсон П. Голос прошлого. Устная история / Пол Томпсон ; пер. с англ. М. Коробочкин, Е. Криштоф. – М. : Весь мир, 2003. – 367 с.

Tompson, P. (2003). The voice of the past. Oral history (M. Korobochkin, & E. Krishtof, Trans.). Moscow, Russia: Ves mir. [In Russian].

Без автора, з редакторами

Australian political lives: chronicling political careers and administrative histories / eds.: Tracey Arklay, John Nethercote, John Wanna. – Canberra : ANU E Press, 2006. – 130 p. https://doi.org/10.22459/APL.10.2006

Arklay, T., Nethercote, J., & Wanna, J. (Eds.). (2006). Australian political lives: chronicling political careers and administrative histories. Canberra, Australia: ANU E Press. https://doi.org/10.22459/APL.10.2006 [In English].

Повторне видання

Kiefer B. Charlotte Huck’s Children’s Literature : A Brief Guide / B. Kiefer, C. Tyson. – 2 ed.– New York : McGraw-Hill, 2013. – 416 p.

Kiefer, B., & Tyson, C. (2013). Charlotte Huck’s Children’s Literature: A Brief Guide (2 ed.). New York, NY: McGraw-Hill. [In English].

БАГАТОТОМНЕ КНИЖКОВЕ ВИДАННЯ

Лисяк-Рудницький І. Історичні есе : в 2 т. / І. Лисяк-Рудницький ; відп. ред. Френк Сисин, упоряд. Ярослав Грицак. – Київ : Основи, 1994. – 2 т.

Lysiak-Rudnytskyi, I. (1994). Istorychni ese (F. Sysyn, Ed., Ya. Hrytsak, Comp., Vols.°1-2). Kyiv, Ukraine: Osnovy. [In Ukrainian].

Окремий том багатотомного видання

Тинченко Я. Офіцерський корпус Армії Української Народної Республіки (1917–1921) : в 2 кн. Кн. 1 / Ярослав Тинченко. – Київ : Темпора, 2007. – 536 с.

Tynchenko, Ya. (2007). Ofitserskyi korpus Armii Ukrainskoi Narodnoi Respubliky (1917-1921) (Vol. 1). Kyiv, Ukraine: Tempora. [In Ukrainian].

Дорошенко Д. Історія України 1917–1923 рр. : в 2 т. Т. 1 : Доба Центральної Ради / Дмитро Дорошенко ; упоряд. К. Ю. Галушко. – Київ : Темпора, 2002. – 320 с.

Doroshenko, D. (2002). Istoriia Ukrainy 1917-1923 rr. (K. Yu. Halushko, Comp., Vol. 1: Doba Tsentralnoi Rady). Kyiv, Ukraine: Tempora. [In Ukrainian].

СТАТТЯ, РОЗДІЛ З КНИЖКИ АБО НЕПРОДОВЖУВАНОГО ЗБІРНИКА

Renders H. The Personal in the Political Biography / Hans Renders // Theoretical Discussions of Biography: Approaches from History, Microhistory, and Life Writing / eds.: Hans Renders, Binne de Haan. – 2nd, Revised and augmented ed. – Leiden : Brill, 2014. – P. 216–221. https://doi.org/10.1163/9789004274709_018

Renders, H. (2014). The Personal in the Political Biography. In H. Renders, & B. de Haan (Eds.). Theoretical Discussions of Biography: Approaches from History, Microhistory, and Life Writing (2nd, Revised and augmented ed., pp. 216-221). Leiden, Netherlands: Brill. https://doi.org/10.1163/9789004274709_018 [In English].

Петров В. Українська інтелігенція — жертва большевицького терору / Віктор Петров // Розвідки. Т. 2 / Віктор Петров ; упоряд., передм. та прим. В. Брюховецький. – Київ : Темпора, 2013. – С. 625–654.

Petrov, V. (2013). Ukrainska intelihentsiia – zhertva bolshevytskoho teroru. In V. Petrov. Rozvidky (V. Briukhovetskyi, Comp., Vol. 2, pp. 625-654). Kyiv, Ukraine: Tempora. [In Ukrainian].

Мосолкин А. В. Биография // Российская историческая энциклопедия / гл. ред. А. О. Чубарьян. – М., 2015. – Т. 2. – С. 596–597.

Mosolkin, A. V. (2015). Biografiia. In A. O. Chubarian (Ed.). Rossiiskaia istoricheskaia entciklopediia (Vol. 2., pp. 596-597). Moscow, Russia. [In Russian].

СТАТТЯ З ЖУРНАЛУ АБО ПРОДОВЖУВАНОГО ЗБІРНИКА

Letort D. Introduction to Political Biography in Literature and Cinema / Delphine Letort, Joanny Moulin // Biography. – 2018. – Vol. 41, No. 3. – P. 607–612. http://doi.org/10.1353/bio.2018.0061

Letort, D., & Moulin, J. (2018). Introduction to Political Biography in Literature and Cinema. Biography, 41(3), 607-612. http://doi.org/10.1353/bio.2018.0061 [In English].

Вернік Ю. В. Організаційно-технічні особливості проведення Всеукраїнського бібліотечного «Біографічного рейтингу» / Ю. В. Вернік // Українська біографістика = Biographistica Ukrainica : зб. наук. пр. Ін-ту біогр. дослідж. – Київ, 2019. – Вип. 17. – С. 226–237. https://doi.org/10.15407/ub.17.226

Vernik, Yu. V. (2019). Organizational and technical specifics of conducting the All-Ukrainian library "Biographical Rating". Ukrainska Biohrafistyka = Biographistica Ukrainica, 17, 226-237. https://doi.org/10.15407/ub.17.226 [In Ukrainian].

ТЕЗИ ДОПОВІДЕЙ, МАТЕРІАЛИ КОНФЕРЕНЦІЙ

Любовець Н. І. Мемуари як складова електронних ресурсів Національної бібліотеки України імені В.І. Вернадського / Н. І. Любовець // Actual aspects of development in the context of globalization: Abstracts of IX International Scientific and Practical Conference (23–24 March 2020). – Florence, 2020. – С. 240–244.

Lyubovets, N. I. (2020, March). Memuary yak skladova elektronnykh resursiv Natsionalnoi biblioteky Ukrainy imeni V. I. Vernadskoho. In Actual aspects of development in the context of globalization. Abstracts of IX International Scientific and Practical Conference (pp. 240-244). Florence, Italy. [In Ukrainian].

Буряк Л. І. Сучасна жіноча біографіка: мистецтво презентації у контексті соціокультурних комунікацій / Л. І. Буряк // Бібліотека. Наука. Комунікація : 100-річчя Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського : матеріали Міжнар. наук. конф. (Київ, 6–8 листопада 2018 р.). – Київ : НБУВ, 2018. – С. 488–493.

Buryak, L. I. (2018, November). Contemporary Female Biography: The Art of Presentation in the Context of Socio-Cultural Communication. In Library. Science. Communication: 100th Anniversary of the VI. Vernadsky National Library of Ukraine. Proceedings of the International Scientific Conference (pp. 488-493). Kyiv, Ukraine: VNLU. [In Ukrainian].

ДИСЕРТАЦІЯ, АВТОРЕФЕРАТ ДИСЕРТАЦІЇ

Лашко М. В. Педагогічна і просвітницька діяльність Марії Грінченко (1863–1928) : дис. … канд. пед. наук : 13.00.01 / М. В. Лашко. – Київ : [Київ. ун-т ім. Б. Грінченка], 2015. – 307 с.

Lashko, M. V. (2015). Maria Hrinchenko’s pedagogical and enlightmental activity (1863–1928) (PhD dissertation). Borys Grinchenko Kyiv University, Kyiv, Ukraine. [In Ukrainian].

Колесник О. В. «Полтавские епархиальные ведомости» як історичне джерело вивчення діяльності РПЦ (1863–1918 рр.) : автореф. дис. … канд. іст. наук : 07.00.06 / О. В. Колесник ; Черкас. нац. ун-т ім. Б. Хмельницького. – Черкаси, 2010. – 20 с.

Kolesnyk, O. V. (2010). "Poltava Dioceses Registers", history source development activity Russian Orthodox Church (1863–1918) (Extended abstract of PhD dissertation). Cherkas. nats. un-t im. B. Khmelnytskoho, Cherkasy, Ukraine. [In Ukrainian].

Музичко О. Є. Процес інституціоналізації історичних досліджень на території Південної України (друга половина ХІХ – початок ХХ ст.) : дис. … д-ра іст. наук : 07.00.06 / О. Є. Музичко. – Ін-т укр. археографії та джерелознавства ім. М. С. Грушевського НАН України. – Київ, 2020. – 580 с.

Muzychko, O. Ye. (2020). The process of institutionalization of historical research in the territory of Southern Ukraine (the second half of the 19th – the beginning of the 20th centuries) (Doctoral dissertation). M. S. Hrushevsky Institute of Ukrainian Archeography and Source Studies of the National Academy of Sciences of Ukraine, Kyiv, Ukraine. [In Ukrainian].

Stahl W. S. Acts of identity: A political theory of biography : Ph.D. in Political Science dissertation / William Samuel Stahl ; University of California. – Los Angeles, 2018. – 190 р.

Stahl W. S. (2018). Acts of Identity: A Political Theory of Biography (PhD in Political Science dissertation). University of California, Los Angeles, CA. [In English].

EЛЕКТРОННИЙ РЕСУРС

Нарис історії української літератури / за ред. С І. Маслова і Є. П. Кирилюка ; АН УРСР, Ін-т мови й л-ри. – Київ : Вид-во АН УРСР, 1945. – 279 с. – Режим доступу: http://elib.nlu.org.ua/view.html?&id=10721

Maslov, S. I., & Kyryliuk, Ye. P. (Eds.). (1945). Narys istorii ukrainskoi literatury. Kyiv, Ukraine: Vyd-vo AN URSR. Retrieved from http://elib.nlu.org.ua/view.html?&id=10721 [In Ukrainian].

Картаусова Н. В. Некролог как своеобразная форма литературного портрета / Н. В. Картаусова // Ценности и смыслы. – 2010. – № 6 (9). – С. 90–100. – Режим доступа: https://cyberleninka.ru/article/n/nekrolog-kak-svoeobraznaya-forma-liter...

Kartausova, N. V. (2010). Nekrolog kak svoeobraznaia forma literaturnogo portreta. Tcennosti i Smysly, 6(9), 90-100. Retrieved from https://cyberleninka.ru/article/n/nekrolog-kak-svoeobraznaya-forma-liter... [In Russian].

Безсмертний-Анзіміров А. Ольга Петлюра / Андрій Безсмертний-Анзіміров // День : Україна Incognita. – 23.12.2015. – Режим доступу: http://incognita.day.kiev.ua/olga-petlyura.html. – Назва з екрана.

Bezsmertnyi-Anzimirov, A. (2015, December 23). Olga Petlura. Den: Ukraina Incognita. Retrieved from http://incognita.day.kiev.ua/olga-petlyura.html [In Ukrainian].

Himka J.-P. A Man Much Missed: Remembering Ivan Lysiak-Rudnytsky / John-Paul Himka // Krytyka. – 2014. – November. – Access mode: https://krytyka.com/en/
articles/man-much-missed-remembering-ivan-lysiak-rudnytsky – Title from screen. – (Date of access: 2019, July 8).

Himka, J.-P. (2014, November). A Man Much Missed: Remembering Ivan Lysiak-Rudnytsky. Krytyka. Retrieved from https://krytyka.com/en/articles/man-much-missed-remembering-ivan-lysiak-...

Крупа П. Мапування творчости Віктора Петрова-Домонтовича: огляд конференції у Кракові / Павло Крупа, Катажина Ґлінянович // Україна модерна. – 04.09.2019. – Режим доступу: http://uamoderna.com/event/mapping-petrov-domontovych – Назва з екрана. – (Дата звернення: 18.11.2019).

Krupa, P., & Glinianovych, K. (2019, September 4). Mapuvannia tvorchosty Viktora Petrova-Domontovycha: ohliad konferentsii u Krakovi. Ukraina Moderna. Retrieved from http://uamoderna.com/event/mapping-petrov-domontovych [In Ukrainian].

Закон України «Про інноваційну діяльність» // Верховна Рада України : законодавство України. – Режим доступу: http://zakon.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/main.cgi?nreg=40-15

Zakon Ukrainy "Pro innovatsiinu diialnist". (n. d.). Verkhovna Rada of Ukraine: Legislation of Ukraine. Retrieved from http://zakon.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/main.cgi?nreg=40-15 [In Ukrainian].

СТАТТЯ В ГАЗЕТІ

Канадійські українці в Парижі // Український голос. – 1929. – Число 28. – 10 липня. – С. 11.

Kanadiiski ukraintsi v Paryzhi. (1929, July 10). Ukrainskyi Holos, 28, 11. [In Ukrainian].

Солонська Н. Г. Як корабель без цвяха: вихід першого номера журналу «Бібліотечний вісник» // Голос України. – 1993. – 2 вер. – С. 8.

Solonska, N. H. (1993, September 2). Yak korabel bez tsviakha: vykhid pershoho nomera zhurnalu "Bibliotechnyi visnyk". Holos Ukrainy, p. 8. [In Ukrainian].

Marchand Ph. Lost art of political biography : [SA2 Edition] / Philip Marchand // Toronto Star. – 1993, Nov 13. – P. J1.

Marchand, Ph. (1993, Nov 13). Lost art of political biography: [SA2 Edition]. Toronto Star, p. J1. [In English].

 


Приклади оформлення REFERENCESСловник окремих елементів опису