Поточний випуск


Назва

«Українська біографістика = Biographistica Ukrainica» : збірник наукових праць Інституту біографічних досліджень

Рік заснування

1996 р.

Засновник і видавець

Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського

Проблематика

  • Висвітлення проблем біографістики як спеціальної історичної дисципліни, біографіки, біобібліографії, формування електронних ресурсів біографічної інформації
  • Дослідження ролі і місця біографічного знання в житті сучасного українського суспільства та бібліотек як інтеграторів і розповсюджувачів біографічної інформації

Місія та призначення

Місія продовжуваного наукового збірника «Українська біографістика = Biographistica Ukrainica» полягає в інформаційному забезпеченні розвитку досліджень теорії і методики біографіки як сфери наукової і літературної творчості та біографістики як спеціальної історичної дисципліни. Призначення збірника – формувати поле наукових комунікацій фахівців – дослідників історичного досвіду і сучасного етапу розвитку біографічних студій, оприлюднювати результати новітніх розробок у галузі джерельної бази, підготовки біографічних праць, культури біографічних публікацій, дослідження персоналій діячів історії і культури, біобібліографії, розбудови ресурсів біографічної інформації, поширення біографічних знань у суспільстві.

Цілі та завдання

Метою та завданням збірника, який є основним в Україні спеціалізованим науково-теоретичним і методичним друкованим органом в галузі біографіки, біографістики, біобібліографії, формування ресурсів біографічної інформації, є публікація статей та методичних матеріалів з актуальних проблем розвитку біографічних досліджень, результатів новітніх напрацювань вітчизняних та зарубіжних спеціалістів, які сприяють піднесенню рівня біографічних досліджень, збагачують їх творчий інструментарій. Збірник публікує праці високого науково-теоретичного рівня, які відзначаються новизною постановки та вирішення дослідницьких проблем. «Українська біографістика» ставить за мету згуртування фахового наукового співтовариства, сприяння формуванню єдиного дослідницького простору. Вона є відкритим виданням, яке запрошує до співпраці як вітчизняних, так і зарубіжних науковців-фахівців. Високу якість наукового збірника забезпечує фаховий склад авторів та вимогливість редакційної колегії й рецензентів до запропонованих до видання студій. Збірник є інформаційним полем для ведення фахових дискусій з проблем біографістики та споріднених наукових дисциплін.

Основні рубрики

  • Теорія і методологія сучасної біографії
  • Актуальні питання біографіки
  • Історія і культура крізь призму біографіки
  • Джерела біографічних досліджень
  • Біографічні студії
  • Ресурси біографічної та бібліографічної інформації
  • Рецензії, огляди, інформація

Мови видання

Українська, англійська, польська

Періодичність

До двох разів на рік

Цільова аудиторія

Збірник орієнтований на науковців, які працюють у галузі біографіки, біобібліографії, соціальних комунікацій, розбудови електронних ресурсів біографічної інформації, а також на широке коло дослідників, які цікавляться вітчизняною історією та культурою.

Реєстрація у Національній раді України з питань телебачення і радіомовлення

Ідентифікатор медіа в Реєстрі суб’єктів у сфері медіа – реєстрантів: R30-01099. Рішення № 616 від 27.07.2023 р.

Реєстрація у ДАК України

Наказом МОН України від 24.09.2020 р. № 1188 збірник включено до Реєстру наукових фахових видань України як видання категорії «Б» в галузі історичних наук та соціальних комунікацій зі спеціальностей 029 – Інформаційна, бібліотечна та архівна справа і 032 – Історія та археологія.

Статистика

2022 р. – один випуск збірника, 23-й, де опубліковано 15 наукових і 5 ненаукових статей.

2021 р. – два випуски збірника: у 22-му – 17 наукових і 2 ненаукові статті; у 21-му – 18 наукових і 5 ненаукових статей.

2020 р. – два випуски збірника: у 20-му – 20 наукових і 3 ненаукові статті; у 19-му – 14 наукових і 6 ненаукових статей.

Редакційна політика

- об’єктивність та неупередженість
- високі вимоги до якості наукових досліджень
- суворе дотримання авторських прав
- політика рецензування статей

Терміни проходження рукопису

Після надходження статті до редакції протягом двох тижнів виконується оцінка відповідності наданого рукопису формальним вимогам видання (обсяг тексту, наявність анотацій, References тощо). Якщо ця процедура пройдена успішно, стаття передається на рецензування. Рішення рецензентів приймається протягом 6–8 тижнів. Якщо стаття отримала схвальний відгук, рукопис передається на переддрукарське опрацювання. Загальний термін проходження рукопису – 5–7 місяців.

Політика відкритого доступу

Наше видання надає безпосередній відкритий доступ до свого контенту, виходячи з наступного принципу: вільний відкритий доступ до результатів досліджень сприяє збільшенню глобального обміну знаннями.

(Тексти доступні на умовах ліцензії Creative Commons
із зазначенням авторства — некомерційна)

За авторами зберігається авторське право та права на публікації без обмежень.

Архівування

Видання архівує електронну версію статей у національному репозиторії «Наукова періодика України» Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського.

Електронна версія журналу у "Науковій періодиці України"