Форма рецензії


Процедуру рецензування проходять усі статті, які надійшли до редакції наукового збірника «Українська біографістика = Biographistica Ukrainica», за винятком рецензій та повідомлень інформаційного характеру. Завданням рецензування є сприяння неупередженому відборові авторських рукописів для публікації та надання конкретних рекомендацій щодо виправлення недоліків, фактографічних чи інших помилок, у разі наявності таких, покращення стилю викладу тощо. Процедура рецензування передбачає всебічний аналіз авторського матеріалу й орієнтована на максимально об’єктивну оцінку теоретико-методологічного рівня та змісту наукової статті, визначення її відповідності вимогам, що висуваються до академічних видань.

Усі подані до редакції «Української біографістики» наукові статті проходять процедуру редакційного (editorial review) та двостороннього «сліпого» рецензування (double-blind peer review — ані автор, ані рецензент не знають один одного).

Воно відбувається наступним чином:

1. При надходженні статті до редакції у двотижневий термін здійснюється попередня оцінка відповідності рукопису науковому профілю збірника, встановленим редакційною колегією правилам підготовки статей до видання, а саме — формальним вимогам збірника (обсяг тексту, наявність анотацій, правильність оформлення references тощо), проводиться аналіз тексту на ознаки плагіату. У листі-відповіді редакція повідомляє авторові/авторам про отримання тексту та направлення його на двостороннє «сліпе» рецензування (double-blind peer review).

2. Рецензентів визначає головний редактор збірника або його заступник. За рішенням головного редактора може бути призначено додаткове рецензування після отримання первинної рецензії.

3. Рецензент не може бути автором (співавтором) рецензованої статті, і він не повинен мати останні спільні публікації з будь-ким із авторів.

4. Рецензентів повідомляють про те, що направлені їм рукописи є інтелектуальною власністю авторів та належать до тих відомостей, які не підлягають розголошенню. Рецензентам не дозволяється робити копії наданої на рецензування статті або використовувати зміст статті до її опублікування.

5. Рукопис передається на рецензування профільним фахівцям, які позитивно зарекомендували себе щодо дотримання академічної доброчесності. Разом із рукописом надсилається «Бланк рецензента». Рецензенти оцінюють теоретико-методологічний рівень статей, їх практичну цінність та наукову новизну, визначають відповідність статті принципам етики в наукових публікаціях, звертають увагу на наявність наукового апарату. На підставі здійсненого рецензування виноситься одне з рішень: статтю прийнято до друку; рекомендовано доопрацювати або відредагувати статтю; автору відмовлено в публікації статті.

6. Час на проведення двостороннього «сліпого» рецензування встановлюється індивідуально, з огляду на обсяг і тематику поданого тексту. Відгук рецензента вільний від тиску та впливу з боку редакції.

7. Рецензії на рукописи наукових статей, підписані рецензентом звичайним або цифровим електронним підписом, зберігаються в редакції збірника не менше 3 років. Для прискорення процедури рецензування можливе направлення рецензії в електронному вигляді з поштової адреси рецензента.

8. Головний редактор і члени редколегії мають право додавати до оцінок рецензентів власні зауваження.

9. Результати редакційного та двостороннього «сліпого» рецензування повідомляються авторові/авторам. Доопрацювання рукопису автором/авторами не може займати більше двох тижнів із моменту повідомлення йому/їм про необхідність внесення змін. У разі категоричної незгоди автора/авторів щодо висловлених зауважень і рекомендацій стаття відхиляється. Редакція не обговорює з автором зміст рукопису й не пояснює висновки рецензентів.

10. Остаточне рішення про публікацію ухвалює редакційна колегія «Української біографістики».

11. Після виходу збірника редакція надсилає кожному його автору повідомлення про розміщення випуску на сайті із зазначенням електронної адреси для ознайомлення з повним змістом видання.