Форма рецензії


Подані до редакції збірника «Українська біографістика = Biographistica Ukrainica» наукові статті, за винятком рецензій та повідомлень інформаційного характеру, проходять процедуру двостороннього «сліпого» рецензування (double-blind peer review — ані автор, ані рецензент не знають один одного). Метою рецензування є сприяння неупередженому відбору авторських рукописів для публікації. Процедура рецензування передбачає аналіз авторських рукописів й орієнтована на максимально об’єктивну оцінку теоретико-методологічного рівня та змісту наукової статті, визначення її відповідності вимогам, що висуваються до академічних видань. Залежно від специфіки тексту та його тематики може бути два або більше рецензентів.

Порядок розгляду рукописів:

1. При надходженні статті до редакції у двотижневий термін здійснюється попередня оцінка відповідності рукопису науковому профілю збірника та встановленим редакційною колегією правилам підготовки статей до публікації, проводиться аналіз тексту на ознаки плагіату. У листі-відповіді редакція повідомляє авторові/авторам про отримання тексту та направлення його на двостороннє «сліпе» рецензування (double-blind peer review).

2. Рукопис передається на рецензування незалежним експертам, які є профільними фахівцями. Разом із рукописом надсилається бланк рецензії. Рецензентів визначає головний редактор збірника або його заступник.

3. Редакція прагне до виключення «конфлікту інтересів» між авторами та рецензентами. Рецензент не повинен працювати в одній установі з автором (авторами) статті та мати спільні публікації з ним (будь-ким із них) впродовж останніх років.

4. Рецензентів повідомляють про те, що направлені їм рукописи є інтелектуальною власністю авторів та належать до тих відомостей, які не підлягають розголошенню. Рецензентам не дозволяється робити копії наданої на рецензування статті або використовувати зміст статті до її опублікування.

5. Рецензенти оцінюють теоретико-методологічний рівень статей, їх актуальність, значущість, практичну цінність та наукову новизну, визначають відповідність статті принципам етики в наукових публікаціях. На підставі здійсненого рецензування робиться висновок: стаття рекомендується до публікації; стаття рекомендується до публікації після доопрацювання; стаття не рекомендується до публікації. Відгуки рецензентів вільні від тиску та впливу з боку редакції. 

6. Час на проведення двостороннього «сліпого» рецензування встановлюється індивідуально, з огляду на обсяг і тематику поданого тексту.

7. Рецензії на рукописи наукових статей, підписані рецензентами звичайним або цифровим електронним підписом, зберігаються в редакції збірника не менше 3 років.

8. На підставі рецензій, що містять експертні оцінки та висновки рецензентів, редколегія приймає одне з трьох рішень: про опублікування наукової статті; про повернення статті на доопрацювання; про відхилення статті. Прийняте рішення доводиться до відома автора.

9. При незначних зауваженнях, що потребують тільки редакторських правок, з якими згодний (згодні) автор (автори), приймається рішення про опублікування статті.

10. У разі направлення статті на доопрацювання автору (авторам) надаються копії рецензій в електронному вигляді (без зазначення даних про рецензентів) та рекомендації з доопрацювання тексту рукопису. Доопрацювання рукопису автором (авторами) не може займати більше двох тижнів із моменту повідомлення йому/їм про необхідність внесення змін. Датою надходження статті до редакції вважається дата її останнього подання після правки автором/авторами.

11. Автор (автори) має (мають) право не погодитися з висновками рецензентів. У такому разі він (вони) повинен (повинні) навести переконливі аргументи. Якщо редколегія визнає їх обґрунтованими і слушними, рукопис направляється на додаткове рецензування, на підставі якого редколегія приймає остаточне рішення щодо опублікування статті. 

12. У разі потреби головний редактор і члени редколегії надають авторам прийнятих до публікації рукописів рекомендації щодо їх доопрацювання в процесі редакційної підготовки.