Процес рецензування

Процедуру рецензування проходять усі статті, які надійшли до редакційної колегії наукового збірника «Українська біографістика = Biographistica Ukrainica», за винятком рецензій та повідомлень інформаційного характеру. Завданням рецензування є сприяння неупередженому відборові авторських рукописів для видання та винесення конкретних рекомендацій щодо виправлення недоліків, фактографічних чи інших помилок, у випадку наявності таких, покращення стилю викладу тощо. Процедура рецензування орієнтована на максимально об’єктивну оцінку теоретико-методологічного рівня та змісту наукової статті, визначення її відповідності вимогам наукового збірника та передбачає всебічний аналіз новизни й актуальності матеріалів статті.

До друку приймаються статті та публікації документів, які мають наукову актуальність та новизну, містять нові теоретичні підходи та методичні рекомендації, вводять до науково-інформаційного обігу невідомі раніше дані про діячів історії та культури, висвітлюють досвід, сучасний стан, завдання і проблеми розвитку біографічних досліджень, теоретичні і методичні проблеми біографістики, біобібліографії, розвитку біографічних інформаційних ресурсів, інтеграції і поширення біографічної інформації. Обов´язковою умовою прийняття матеріалів до друку є їх відповідність науковому профілю збірника, встановленим Редакційною колегією правилам підготовки та оформлення статей і публікацій до видання.

Редакція збірника «Українська біографістика = Biographistica Ukrainica» приймає до розгляду рукописи, які пройшли попереднє рецензування спеціалістами за місцем роботи чи навчання автора. На цьому етапі використовується так зване відкрите рецензування (open peer review) офіційним рецензентом – зовнішнім фахівцем відповідного наукового профілю. Така рецензія має містити інформацію про достовірність, актуальність та новизну отриманих результатів, а також практичну цінність та рекомендації щодо публікації статті.

При надходженні статті до редакції у тижневий термін здійснюється попередня оцінка відповідності рукопису формальним вимогам видання (обсяг тексту, кількість інформаційних джерел, якість підготовки анотацій та рефератів, references тощо), після чого стаття передається на рецензування одному з членів редакційної колегії (blind editorial review – рецензент знає автора, але автор не знає рецензента).

За рішенням редакційної колегії статті можуть надсилатися на додатковий розгляд незалежному експертові у відповідній галузі знань. При цьому застосовується двостороннє «сліпе» рецензування (double-blind peer review – ані автор, ані рецензент не знають один одного).

Рецензенти повідомляються про те, що направлені ним рукописи є інтелектуальною власністю авторів та належать до тих відомостей, які не підлягають розголошенню. Рецензентам не дозволяється робити копії наданої на рецензування статті або використовувати знання про зміст статті до її опублікування.

Рецензенти оцінюють теоретико-методологічний рівень статей, їх практичну цінність та наукову новизну. Окрім того, рецензентами визначається відповідність статті принципам етики у наукових публікаціях та надаються рекомендації щодо усунення випадків їх порушення.

На підставі здійсненого рецензування автор може отримати одну з таких відповідей: а) статтю прийнято до друку, б) рекомендовано доопрацювати або відредагувати статтю, в) автору відмовлено в публікації статті. Авторові рецензованої роботи надається можливість ознайомитися з текстом рецензії, зокрема якщо він не згоден з висновками рецензента.